mullsjö logotyp

Giltighetstider för lov

Bygglov, rivningslov, marklov, upphör att gälla två år efter dagen då beslutet vann laga kraft om åtgärden inte påbörjats innan dess, eller fem år efter dagen då beslutet vann laga kraft om åtgärden inte är avslutad då.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

Förhandsbesked slutar att gälla två år efter dagen då beslutet vann laga kraft om ingen bygglovsansökan är inlämnad då.

Strandskyddsdispensers giltighetstid upphör om åtgärden inte påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft.

Ett bygglov, rivningslov eller marklov som påbörjats inom tvåårsgränsen gäller alltså ytterligare tre år, sammanlagt fem. Senast då ska arbetet vara klart, annars upphör lovet att gälla. För att arbetet ska räknas som påbörjat ska de egentliga byggnads-, rivnings- eller markarbetena vara påbörjade.

Senast inom de två åren för ett förhandsbeskeds giltighetstid ska en bygglovsansökan lämnas in för att man ska vara säker på att få göra det man ville. Därefter kan förhållandena på platsen ha förändrats, vilket kan innebära att man inte får ett nytt förhandsbesked eller bygglov.

Även tidsbegränsade lov ska påbörjas inom två år och avslutas inom fem, såvida den totala giltighetstiden inte är kortare.

Om ett beslut är överklagat börjar giltighetstiden istället räknas från den dag överinstansen meddelar sitt beslut.

Startbesked för lovpliktiga åtgärder upphör att gälla den dag bygglovet upphör att gälla.

Startbesked för anmälanspliktiga åtgärder upphör att gälla två år efter startbeskedet gavs.

För att läsa om vad lagen säger gällande giltighetstider för lov, klicka på fliken lagtexter nedan.

Lagtexter

 

9 kap. 43 § Om inte annat följer av 9 eller 33 §, upphör ett bygglov, rivningslov eller marklov att gälla, om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.

 

9 kap. 18 § Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är bindande vid den kommande bygglovsprövningen, om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft.

 

9 kap. 39 § Ett förhandsbesked som innebär att en åtgärd kan tillåtas ska innehålla:

  1. en upplysning om att förhandsbeskedet endast gäller om bygglov för åtgärden söks inom två år efter det att beslutet om förhandsbesked vann laga kraft,
  2. en upplysning om att förhandsbeskedet inte innebär att åtgärden får påbörjas, och
  3. de villkor som behövs för att förhandsbeskedet ska vara förenligt med de förutsättningar som gäller för den kommande bygglovsprövningen.

10 kap. 25 § Ett startbesked för lovpliktiga åtgärder upphör att gälla den dag då beslutet om lov upphör att gälla. Ett startbesked för anmälningspliktiga åtgärder upphör att gälla två år efter att startbeskedet gavs. Om arbetena då har påbörjats men inte avslutats och ett nytt tekniskt samråd behövs, ska byggnadsnämnden kalla till ett nytt sammanträde för tekniskt samråd.

Om det finns förutsättningar för slutsamråd enligt 30 § får byggnadsnämnden i stället kalla till slutsamråd.Det som sägs om slutsamråd i andra stycket gäller även när startbesked enligt första stycket upphör att gälla.

 

Miljöbalken 7 kap

18 h § En dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft. Lag (2009:532).

 


Senast uppdaterad: 2018-10-15 Ansvarig: Lina Helgegren