mullsjö logotyp

Gemensamhetsanläggning

Enligt anläggningslagen kan en anläggning inrättas som är gemensam för flera fastigheter, till exempel en gemensam väg eller vatten- och avloppsanläggning.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

Syftet är att reglera samarbetet mellan fastigheterna för utförandet och driften av den gemensamma egendomen.

Anläggningsförrättning handläggs av lantmäterimyndigheten efter ansökan från fastighetsägare som ska delta i anläggningen. Efter ansökan gör myndigheten en formell och materiell prövning, där en lantmätare tar ställning till anläggningens tillåtlighet enligt anläggningslagen, alternativa utföranden, ekonomiska konsekvenser, projektering samt värdering av berörda markområden med mera. Normalt har lantmätaren skyldighet att hålla sammanträde med sakägarna och samråda med berörda myndigheter.

Läs mer om avlopp på webbplatsen avloppsguiden.se.


Senast uppdaterad: 2018-10-15 Ansvarig: Lina Helgegren