mullsjö logotyp

Garage

Garage kräver bygglov normalt och båda typerna räknas som byggnader i lagens mening.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

Utanför detaljplanerat område och sammanhållen bebyggelse får man dock utan bygglov bygga en fristående komplementbyggnade (exempelvis garage) i omedelbar närhet av bostadshuset. En mindre tillbyggnad av en komplementbyggnad kan också göras utan bygglov.

I båda fallen får man inte bygga närmare gränsen än 4,5 meter såvida inte grannen går med på det.

För att läsa om vad lagen säger gällande garage, klicka på fliken lagtexter nedan.

Lagtexter

9 kap. 2 §

 

Det krävs bygglov för

 1. nybyggnad,
 2. tillbyggnad, och
 3. annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen innebär att
  1. byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat ändamål än det som byggnaden senast har använts för eller enligt senast beviljade bygglov har anpassats till utan att den avsedda användningen kommit till stånd,
  2. det i byggnaden inreds någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för handel, hantverk eller industri, eller
  3. byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt.

Första stycket 3 c gäller bara om byggnaden ligger i ett område som omfattas av en detaljplan.

 

9 kap. 6 §

För en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader, murar och plank utanför ett område med detaljplan krävs det, trots 2 §, inte bygglov för att

 1. göra en liten tillbyggnad, om åtgärden inte vidtas närmare gränsen än 4,5 meter, eller
 2. uppföra en komplementbyggnad, en mur eller ett plank i omedelbar närhet av bostadshuset, om åtgärden inte vidtas närmare gränsen än 4,5 meter.

En åtgärd som avses i 1 eller 2 får vidtas närmare gränsen än 4,5 meter, om de grannar som berörs medger det.

Första och andra styckena gäller inte om kommunen enligt 8 § första stycket 3 har bestämt att åtgärden kräver bygglov eller om åtgärden vidtas inom en sammanhållen bebyggelse och bygglov behövs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen.

 

 


Senast uppdaterad: 2018-10-15 Ansvarig: Lina Helgegren