mullsjö logotyp

Gällande bestämmelser

Samhället ställer i Plan och bygglagen, PBL, grundläggande krav på det som skall byggas och på användningen av mark och vatten.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

Det nya som byggs ska fungera ändamålsenligt tillsammans med det som redan finns och skall uppfylla kraven i lagstiftningen. En ansökan om lov granskas därför alltid mot gällande bestämmelser. Då är det onödigt arbete att söka för något som inte tillåts. Vänd dig därför först till oss på berörda förvaltningar för att få information om de bestämmelser som gäller för din fastighet.

På kommunal nivå finns bestämmelserna i:

Detaljplaner

Detaljplaner reglerar mer i detalj bebyggelsens utformning i ett visst område. De är bindande och är därför avgörande i lovprövningen. Detaljplaner reglerar också utbyggnaden av gator, parker med mera.

Områdesbestämmelser

I områden som saknar detaljplan kan kommunen besluta om områdesbestämmelser. De reglerar grunddragen för markanvändningen och frågor som till exempel bebyggelsens utformning och den maximala arean för fritidshus. Även områdesbestämmelser är bindande och därför avgörande i lovprövningen.

Översiktsplanen

Översiktsplanen anger i stora drag hur kommunen tänker sig utvecklingen av bebyggelsen och användningen av mark och vatten i hela kommunen. Planen är inte bindande.


Senast uppdaterad: 2018-10-15 Ansvarig: Lina Helgegren