mullsjö logotyp

Friggebod

Friggebodar är bygglovsbefriade mindre komplementbyggnader som uppfyller alla följande kriterier:

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

  • Är inte högre än 3,0 meter från mark till taknock
  • Är inte större än 15,0 kvadratmeter i byggnadsarea
  • Är uppförd nära ett en- eller tvåbostadshus
  • Ligger minst 4,5 meter från närmaste tomtgräns* eller
  • Ligger mindre än 4,5 meter från tomtgräns och grannen har medgivit

Man får bygga flera friggebodar, bara de inte tillsammans är större än 15,0 kvm. Observera att både höjden och ytan anges med en decimal, man får alltså inte överskrida de måtten.

Vidare får de byggas på så kallad prickmark, som normalt inte får bebyggas och ytan för friggeboden skall inte inräknas i byggnadsarean på fastigheten. Om en granne inte vill medge att man bygger närmare än 4,5 meter från gränsen kan man söka bygglov. Då blir det byggnadsnämnden som avgör om man får bygga. Det krävs dock dispens från strandskyddet enligt miljöbalken för att få uppföra friggebodar inom ett strandskyddsområde.

BBR:s, Boverkets byggreglers krav på brandskydd mellan byggnader gäller inte friggebodar.

* Om friggeboden ska ligga närmare än 4,5 meter mot gräns mot gata eller väg krävs alltid bygglov.

För att läsa om vad lagen säger gällande friggebodar, klicka på fliken lagtexter nedan.

Lagtexter

PBL 9 kap.

För en- och tvåbostadshus och till dem hörande fristående uthus, garage och andra små byggnader (komplementbyggnader) krävs det, trots 2 §, inte bygglov för att:


1. med en mur eller ett plank anordna en skyddad uteplats inom 3,6 meter från bostadshuset, om muren eller planket inte är högre än 1,8 meter och inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter,


2. anordna ett skärmtak över en sådan uteplats som anges i 1 eller över en altan, balkong eller entré, om skärmtaket tillsammans med andra skärmtak som har anordnats på tomten med stöd av undantag från krav på bygglov inte täcker en större area än 15,0 kvadratmeter och inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter, eller


3. i omedelbar närhet av bostadshuset uppföra en komplementbyggnad som
a) tillsammans med andra komplementbyggnader som har uppförts på tomten med stöd av undantag från krav på bygglov inte har en större byggnadsarea än 15,0 kvadratmeter,
b) har en taknockshöjd som inte överstiger 3,0 meter, och
c) inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter.

 

En åtgärd som avses i 1-3 får vidtas närmare gränsen än 4,5 meter, om de grannar som berörs medger det.

Första stycket 3 gäller inte om kommunen enligt 8 § första stycket 2 a har bestämt att åtgärden kräver bygglov.

 

BBR 19

 

 

5:6 Skydd mot brandspridning mellan byggnader
Föreskrifterna i avsnitt 5:61 gäller inte för komplementbyggnader som har en byggnadsarea på högst 15 m2. (BFS 2011:26).

 

BBR 5:721 Småhus

Bostadslägenheter i småhus, som är belägna mindre än 4,0 meter från komplementbyggnader större än 10 m2, ska avskiljas från dessa så att spridning av brand till eller från småhuset förhindras i minst 30 minuter.

 

Allmänt råd
Föreskriftens krav kan uppfyllas, om endera byggnadens, mot varandra vettande, väggar utförs i lägst brandteknisk klass EI 30. Om någon av byggnadernas ytterväggar har delar av lägre eller ingen brandteknisk klass, bör skyddsavståndet inte understiga 2,0 meter och strålning mot intilliggande byggnaders yta begränsas till acceptabel nivå.

 


Senast uppdaterad: 2018-10-15 Ansvarig: Lina Helgegren