mullsjö logotyp

Förhandsbesked

Ett förhandsbesked är inte, som många felaktigt tror, ett tidigt medgivande till vilken byggnadsåtgärd som helst.

Ett förhandsbesked, som är ett bindande beslut, är i första hand ett medgivande till en nybyggnad på en icke avstyckad tomt utanför detaljplanerat område.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

Beskedet innebär dock inte att man får påbörja åtgärden, utan man måste söka bygglov först.

Vid en ansökan om förhandsbesked gör byggnadsnämnden en lokaliseringsprövning, dvs undersöker om platsen är lämplig för bebyggelse och om det går att lösa avloppsfrågan. Kommunens översiktsplan är då vägledande för bedömningen och berörda grannar får också yttra sig om åtgärden. Syftet är att den sökande ska kunna få ett bindande besked innan byggnadsprojektering påbörjas och kostnader läggs ner på ritningar mm. I ansökan räcker det alltså med att man i text anger vad man vill bygga och på en karta anger var. En eventuell avstyckning får man sedan ansöka om hos lantmäteriet.

Förhandsbesked inom detaljplanerat område

Även inom detaljplanerat område kan det i vissa fall bli aktuellt med ett förhandsbesked. Om någon vill köpa en tomt och detaljplanen är gammal och därför innehåller få bestämmelser vet man inte säkert vad man får bygga. Då kan ett förhandsbesked ge svaret. Det är vanligt att en köpare begär en klausul i köpeavtalet att köpet förusätter ett positivt förhandsbesked. Då hävs köpet vid ett eventuellt avslag på ansökan.

Byggnadsnämnden är bunden vid sitt förhandsbesked under två år. Om en bygglovsansökan inte lämnas in inom dessa två år upphör förhandsbeskedet att gälla. Ett negativt förhandsbesked kan överklagas av den sökande. Alla förhandsbesked debiteras enligt byggnadsnämndstaxan.

För att läsa om vad lagen säger gällande förhandsbesked, klicka på fliken lagtexter nedan.

Lagtexter

9 kap. 17 § Om den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd begär det, ska byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga om åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen.

 

 9 kap. 18 § Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är bindande vid den kommande bygglovsprövningen, om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft.

 

9 kap. 39 § Ett förhandsbesked som innebär att en åtgärd kan tillåtas ska innehålla 

  1. en upplysning om att förhandsbeskedet endast gäller om bygglov för åtgärden söks inom två år efter det att beslutet om förhandsbesked vann laga kraft,
  2. en upplysning om att förhandsbeskedet inte innebär att åtgärden får påbörjas, och
  3. de villkor som behövs för att förhandsbeskedet ska vara förenligt med de förutsättningar som gäller för den kommande bygglovsprövningen.

 

 


Senast uppdaterad: 2018-10-15 Ansvarig: Lina Helgegren