mullsjö logotyp

Färdigställandeskydd

En särskilt besvärlig situation för en konsument är när näringsidkaren går i konkurs eller av annan anledning inte förmår bygga klart.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

Byggherren ska därför alltid se till att det finns ett färdigställandeskydd när en näringsidkare uppför ett småhus åt en konsument. Om byggnadsnämnden anser att det behövs, ska det också finnas ett färdigställandeskydd då du till exempel bygger till ditt småhus.

Skyddet ska bestå av en försäkring eller en bankgaranti och ska täcka dels de merkostnader som uppkommer för dig som konsument om näringsidkaren inte slutför arbetet och en ny entreprenör behöver anlitas, dels kostnaderna för att avhjälpa de fel som besiktningsmannen har hittat och skador som har orsakats av sådana fel. I första hand bör du tala med näringsidkaren om hur skyddet bör ordnas.

Om färdigställandeskydd krävs får byggnadsarbetet inte påbörjas innan den är tecknad.

För närvarande finns det två försäkringsgivare som erbjuder färdigställandeskydd:

Externa länkar (öppnas i nytt fönster)

Försäkrings AB Bo­stadsgaranti

GAR-BO Försäkrings AB 

För att läsa om vad lagen säger gällande färdigställandeskydd, klicka på fliken lagtexter nedan.

Lagtexter

 

Lag om färdigställandeskydd (2014:227)

1 § Småhus
Om en näringsidkare har åtagit sig att för en konsuments räkning utföra arbeten som avser en- eller tvåbostadshus (småhus), ska det i den omfattning som anges i 2 och 3 §§ finnas ett färdigställandeskydd, som består av en försäkring eller en bankgaranti.

2 § Ny- eller tillbyggnad
Ett färdigställandeskydd ska finnas vid en
1. nybyggnad, och
2. tillbyggnad eller åtgärd som är anmälningspliktig enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 8 § plan- och bygglagen (2010:900), om det finns behov av ett sådant skydd.

Ett färdigställandeskydd behövs dock inte, om åtgärden enligt 9 kap. 4 § plan- och bygglagen inte kräver bygglov.
 
3 § Behovsprövning
Den eller de nämnder som fullgör kommunens uppgifter enligt plan- och bygglagen (2010:900) (byggnadsnämnden) prövar behovet av ett färdigställandeskydd enligt 2 § första stycket 2. Om ett småhus inte ska användas för permanent bruk, får nämnden trots 2 § första stycket 1 besluta att något färdigställandeskydd inte behövs.

Vid behovsprövningen ska byggnadsnämnden särskilt beakta de beräknade kostnaderna för näringsidkarens åtaganden och kostnaderna för färdigställandeskyddet.
Pil upp
 
4 § Skyldighet
Konsumenten ska se till att det finns ett färdigställandeskydd, om det krävs ett sådant enligt denna lag.
 
5 § Omfattning
Ett färdigställandeskydd ska omfatta skälig ersättning för
1. extra kostnader för att slutföra arbetena,
2. kostnader för att avhjälpa fel som en besiktningsman har anmärkt på vid en slutbesiktning enligt 53 § konsumenttjänstlagen (1985:716), och
3. kostnader för att avhjälpa skador på byggnaden som har orsakats av fel som avses i 2.

Färdigställandeskyddet får, till den del det avser ersättning för kostnader enligt första stycket 1, tas i anspråk om näringsidkaren hamnar i sådant dröjsmål som ger konsumenten rätt att häva avtalet enligt 29 § konsumenttjänstlagen. Till den del färdigställandeskyddet avser ersättning enligt första stycket 2 eller 3 får det tas i anspråk om näringsidkaren har gått i konkurs eller av annan anledning inte kan fullgöra sitt åtagande.

 

 


Senast uppdaterad: 2018-10-15 Ansvarig: Lina Helgegren