mullsjö logotyp

Expediering

Expediering innebär att ett beslut slutförs genom att avgiften räknas ut, beslutet skickas till olika myndigheter och det arkiveras.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

Alla lovbeslut sänds, förutom till sökanden, även till berörda grannar och de som varit negativa som då ges rätt att överklaga beslutet. Beslut om bygglov, marklov, rivningslov och förhandsbesked annonseras dessutom i Post- och inrikes tidningar.

För att läsa om vad lagen säger gällande expediering, klicka på fliken lagtexter nedan.

Lagtext

PBL kap 9

41 § Ett beslut om lov eller förhandsbesked ska, tillsammans med en uppgift om vad den som vill överklaga beslutet måste göra, delges
1. sökanden och annan part, om det inte är uppenbart obehövligt, och
2. dem som anges i 25 § och har lämnat synpunkter i ärendet som inte har blivit tillgodosedda.

 

Delgivning med sökanden får inte ske enligt någon av bestämmelserna i 34-38 eller 47-51 §§ delgivningslagen (2010:1932). Lag (2011:336).

 

41 a § Ett beslut om lov eller förhandsbesked ska kungöras genom ett meddelande i Post- och Inrikes Tidningar. I meddelandet ska beslutets huvudsakliga innehåll och var beslutet hålls tillgängligt anges. Lag (2011:335).

 

41 b § Det meddelande som kungörs enligt 41 a § ska senast den dag då kungörandet sker skickas till
1. ägaren eller innehavaren av en särskild rätt till en tomt eller fastighet, som gränsar till den tomt eller fastighet som lovet eller förhandsbeskedet avser, eller som skiljs åt från denna endast av en väg eller gata, och
2. övriga kända sakägare, om antalet inte är så stort att det skulle innebära större kostnader och besvär än vad som är försvarligt med hänsyn till ändamålet med meddelandet att skicka det till var och en av dem.

Första stycket gäller inte dem som enligt 41 § ska delges det beslut som meddelandet avser. Lag (2011:335).

 


Senast uppdaterad: 2018-10-15 Ansvarig: Lina Helgegren