mullsjö logotyp

En fastighetsägares skyldigheter

En fastighetsägare har en rad skyldigheter, till exempel att tomten skall hållas i vårdat skick och att grenar inte får breda ut sig hur långt som helst.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

Inom detaljplanerat område är fastighetsägaren skyldig att skotta snö på angränsande trottoarer, och kan till och med bli skadeståndsskyldig för olyckor som inträffat.

För att läsa om vad lagen säger gällande en fastighetsägares skyldigheter, klicka på fliken lagtexter nedan.

Lagtexter


Ur Jordabalken (1970:994) 3 kap. Rättsförhållanden mellan grannar:
 
1 § Var och en skall vid nyttjande av sin eller annans fasta egendom taga skälig hänsyn till omgivningen.
 
2 § Tränger rot eller gren in på fastighet från område intill denna och medför detta olägenhet för fastighetens ägare, får denne taga bort roten eller grenen. Områdets ägare skall dock beredas tillfälle att själv utföra åtgärden, om denna kan befaras medföra skada av betydelse för honom. Om en fastighet är upplåten med tomträtt, skall vad som i första stycket sägs om fastighetens eller områdets ägare i stället gälla tomträttshavaren. Lag (1992:1209).
 
3 §  Den som avser att utföra eller låta utföra grävning eller liknande arbete på sin fastighet skall vidta varje skyddsåtgärd som kan anses nödvändig för att förebygga skada på angränsande fastigheter. Bestämmelser om ersättning för skador till följd av grävning eller liknande arbete finns i 32 kap. miljöbalken.
 
PBL 8 kap.

15 §  En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.Om det på tomten finns en anordning som är avsedd att uppfylla kraven i 9 §, ska den i skälig utsträckning hållas i sådant skick att den fyller sitt ändamål. Lekplatser och fasta anordningar på lekplatser ska underhållas så att risken för olycksfall begränsas.Byggnadsnämnden får besluta att det ska planteras på tomten och att befintlig växtlighet på tomten ska bevaras, om det behövs för att uppfylla kraven i första stycket.
 
Ur Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning:
 
2 § På gator, torg, parker och andra allmänna platser som är redovisade i detaljplan enligt plan- och bygglagen (1987:10) och för vilka kommunen är huvudman, ansvarar kommunen för att platserna genom gaturenhållning, snöröjning och liknande åtgärder hålls i ett sådant skick att uppkomsten av olägenheter för människors hälsa hindras och de krav tillgodoses som med hänsyn till förhållandena på platsen och övriga omständigheter kan ställas i fråga om trevnad, framkomlighet och trafiksäkerhet. Kommunens skyldigheter gäller inte, om åtgärderna skall utföras av staten som väghållare.
 
Fastighetsinnehavare är skyldig att utföra sådana åtgärder som avses i första stycket inom områden som i detaljplan redovisas som kvartersmark och som har iordningställts och begagnas för allmän trafik....
 
3 § Kommunen kan ålägga en fastighetsinnehavare inom ett område med detaljplan där kommunen är huvudman för allmänna platser att utföra de åtgärder som avses i 2 § första stycket i fråga om gångbanor eller andra utrymmen utanför fastigheten som behövs för gångtrafiken...
 
 

Bestämmelser före 2 maj 2011


3 kap. Krav på byggnader m.m:
 
15 § Tomter som tas i anspråk för bebyggelse skall anordnas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur-och kulturvärdena på platsen. Dessutom skall tillses att: 2. betydande olägenheter för omgivningen inte uppkommer, 3.risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för trafiken inte uppkommer,
 
17 § Tomter skall, oavsett om de tagits i anspråk för bebyggelse eller inte , hållas i vårdat skick. De skall skötas så att betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer och så att risken för olycksfall begränsas.

 


Senast uppdaterad: 2018-10-15 Ansvarig: Lina Helgegren