mullsjö logotyp

Eldstäder

Innan man installerar en eldstad, eller gör en väsentlig förändring av en eldstad eller rökkanal, ska man göra en anmälan till bygglovsavdelningen på kommunen. Din anmälan måste vara skriftlig och du ska även skicka in en:

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

Kontrollplan som beskriver vad som ska kontrolleras under installationen.·

Planritning där du visar var eldstaden ska placeras.

Anmälansplikten gäller även om man sätter in en kassett eller motsvarande i en tidigare öppen eldstad .

Enligt plan- och bygglagen ska byggherren se till att kontroll utförs i tillräcklig omfattning. För att uppfylla kravet behöver en nyinstallerad eldstad besiktigas av sakkunnig person.

Sanktionsavgift

Om du installerar en eldstad utan att göra en anmälan eller påbörjar installationen innan du fått startbesked eller om du tar installationen i bruk innan slutbesked utfärdats så kan du drabbas av en sanktionsavgift.

Installation

Det är viktigt att kontrollera att bjälklaget i byggnaden tål den belastning som eldstaden medför. Om man är osäker ska en konstruktör tillfrågas.

Det finns exempelvis regler kring utformning av eldstadsplanet (som förhindrar antändning av golv) och regler om minsta avstånd mellan brännbart material och skorsten. Vid typgodkända rökkanaler ska dessa monteras med avstånd och på det sätt som anges i fabrikantens anvisningar.

Normalt ska skorstenen mynna dels över byggnadens nock och dels minst en meter över taktäckningen.

Taksäkerhet

För att sotaren säkert ska kunna ta sig upp till skorstenen finns det regler kring skyddsanordningar. Det är byggnadens fasadhöjd och takvinkel som är avgörande för vilken typ av anordningar som kan godtas. För att vara säker på att få använda sig av lös stege, och då i kombination med en anordning vid takfoten som hindrar stegen från att glida, krävs att byggnadens fasadhöjd vid uppstigningsstället är högst fyra meter. Om en sådan byggnad har takvinkel över 6 grader krävs normalt också en fast takstege mellan uppstigningsstället och skorstenen.

För att läsa om vad lagen säger gällande eldstäder, klicka på fliken lagtexter nedan.

Lagtexter

 

BBR 19 (Boverkets byggregler)

 5:4 Skydd mot uppkomst av brand
Byggnader och fasta installationer ska utformas med tillfredställande skydd mot uppkomst av brand.
Temperaturen på ytan av närbelägna byggnadsdelar och fast inredning av brännbart material får inte bli så hög att materialet kan antända. (BFS 2011:26).

Allmänt råd
Tillfredställande skydd mot uppkomst av brand kan uppnås genom att hög temperatur, värmestrålning och gnistbildning inte orsakar antändning i närliggande byggnadsdelar eller fast inredning.
Byggnadsdelar och fasta installationer bör utformas så att de egenskaper som är nödvändiga inte förbrukas eller försämras med hänsyn till den temperatur de kan förväntas utsättas för. Exempel på sådana egenskaper kan vara den avskiljande förmågan eller skydd mot antändning.
Kravet i föreskriftens andra stycke är uppfyllt om temperaturen på ytan av närbelägna byggnadsdelar och fast inredning av brännbart material inte överstiger 85 °C. Andra temperaturkriterier kan användas om materialets egenskaper är väl kända och dokumenterade.
Vid utformning bör hänsyn tas till att temperaturen kan öka vid långvarig kontinuerlig drift eller om den fasta installationen byggs in. När installationsdelar kläs in bör material som kan få högre temperatur än 85 °C om det byggs in, vara material av lägst A2-s1,d0.
Fasta elinstallationer regleras av Elsäkerhetsverket. (BFS 2011:26).

  

6:743 Skorstenshöjd
Rökgaser och avgaser ska släppas ut via skorstenar som är tillräckligt höga för att erhålla god skorstensverkan och förhindra att olägenheter uppstår kring byggnaden eller i dess omgivning. Skorstenar ska också placeras så att rökgaser och avgaser inte förs tillbaka till luftintag, öppningsbara fönster, dörrar, balkonger och dylikt i byggnaden eller överförs till närliggande byggnader.


Allmänt råd
Skorstenar för eldstäder med märkeffekt upp till 60 kW bör dels mynna över nock, dels minst 1,0 meter över taktäckningen, om inte särskilda förhållanden föreligger. Vid val av skorstenshöjd bör hänsyn tas till bl.a. förhärskande vindriktning, brandfara vid fastbränsleeldning och risken för gnistspridning.
Regler för beräkning av skorstenshöjd för eldstäder med en märkeffekt över 60 kW ges ut av Naturvårdsverket.
Vid gaseldning med fläktförstärkt avgaskanal bör denna utformas med minst de mått som anges i Svenska Gasföreningens energigasnormer, EGN 07, kapitel 7.8.5.4.

 

Pil upp

8:2421 Tillträdesvägar till tak
Byggnader ska förses med fasta uppstigningsanordningar i den omfattning som behövs för att tillträdesvägarna ska bli säkra. Lösa anordningar får användas om risken för personskador är liten. Tillträdesvägar ska även fungera för transporter av arbetsmaterial och utrustning.

 

Allmänt råd
Om en byggnads fasadhöjd vid uppstigningsstället till tak är
- 4 meter eller lägre får en lös anliggande stege användas, om det finns en anordning vid takfoten som hindrar stegen från att glida,- högre än 4 meter, men lägre än 8 meter, bör tillträde ordnas antingen invändigt eller utvändigt via en fast monterad eller fällbar väggstege med fallskydd,
- 8 meter eller högre bör tillträde till taket ordnas via invändig uppstigningsanordning. Då tillträde är tänkt via en invändig uppstigningsanordning bör uppstigningsöppningarna förses med skyddsräcken så att risken för fall begränsas.
Takluckor för uppstigning på taket bör ha dagermått om minst 0,6 x 0,9 meter (b x h) och väggluckor dagermått om minst 0,6 x 1,2 meter (b x h).Om nivåskillnaden mellan vånings- eller vindsplan och tak- eller vägglucka överstiger 1,2 meter, bör en fast eller fällbar stege finnas.
Fasta stegar ska avslutas nedtill så att barn inte utan hjälpmedel kan klättra upp i dem.
Tak- och väggluckor, som inte är en del av en utrymningsväg, ska kunna låsas.

 

8:2422 Förflyttning på tak
Byggnader ska ha fast säkerhetsutrustning mellan uppstigningsställen till taket och fasta arbetsställen i en sådan omfattning att risken för personskador begränsas.Vilplan ska anordnas om det behövs för att transportera arbetsmaterial och utrustning till arbetsstället.

 

Pil upp

Allmänt råd
En fast takstege bör finnas om:
- fasadhöjden närmast uppstigningsstället är högre än 4 meter, eller
- byggnadens taklutning är större än 1:10 ( 6º) och avståndet i takets plan är mer än 1 meter mellan uppstigningsstället och närmaste taksäkerhetsanordning.
Byggnaden bör ha en kombination av fast takstege och gångbrygga vid taknocken för förflyttning längs med taket om
- byggnadens fasadhöjd är högre än 8 meter- och
- byggnadens taklutning är större än 1:10.
Skorstenar bör förses med en uppstigningsanordning om skorstenshöjden vid uppstigningsstället är större än 1,2 meter. Om fallhöjden är högre än 4 meter från arbetsstället till underliggande plan som hindrar fortsatt fall bör uppstigningsanordningen förses med skydd mot fall. Skyddet bör utformas så att det inte försvårar transport av arbetsmaterial och utrustning. Om bärläktsteg används som fast takstege bör den kompletteras med tydligt markerade infästningsanordningar för säkerhetslina.

 

8:2423 Fasta arbetsställen
Fasta arbetsställen ska utformas med hänsyn till den totala fallhöjden, arbetets art och de risker som finns där arbetet ska utföras.

  

Allmänt råd
Fasta arbetsställen som fordrar regelbundet underhåll bör ha en tillgänglig yta på minst 0,30 x 0,60 meter. Det kan vara en horisontell yta på skorstenenskrön eller en plattform som ligger högst 0,5 meter under krönet. Skyddsräcken bör vara minst 1,0 meter höga och ha handledare vid överkanten och på halva räckeshöjden.

 


Senast uppdaterad: 2018-10-15 Ansvarig: Lina Helgegren