mullsjö logotyp

Ekonomibyggnad

Med ekonomibyggnad menas en komplementbyggnad till ett jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring, exempelvis lada, maskinhall eller lager. Sådana är befriade från bygglovsplikt, men bara om de byggs utanför detaljplanerat område.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

Man behöver ha ett rivningslov vid rivning inom ett område med detaljplan

Om man vill ändra användningssättet för en ekonomibyggnad är det bygglovspliktigt oavsett var den ligger.

Stall och dylikt för hästar som inte ingår i en jordbruksverksamhet är i regel bygglovspliktiga.

För att läsa om vad lagen säger gällande ekonomibyggnad, klicka på fliken lagtexter nedan.

Lagtexter

PBL kap 9
 
3 § Trots 2 § första stycket 1, 2 och 3 b krävs det inte bygglov för en ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring, om åtgärden vidtas i ett område som inte omfattas av en detaljplan. Lag (2011:335).

 

10 §  Det krävs rivningslov för att riva en byggnad eller en del av en byggnad inom ett område med detaljplan, om kommunen inte har bestämt något annat i planen, och utanför ett område med detaljplan, om kommunen i områdesbestämmelser har bestämt att ett rivningslov krävs.


Det krävs dock inte rivningslov, om byggnaden eller byggnadsdelen får uppföras utan bygglov och kommunen i detaljplanen eller områdesbestämmelserna inte har bestämt att det krävs rivningslov.

 


Senast uppdaterad: 2018-10-15 Ansvarig: Lina Helgegren