mullsjö logotyp

Ej anmälningspliktiga arbeten

De flesta bygglovsbefriade åtgärderna, till exempel att uppföra en friggebod eller att bygga bygglovsbefriade skärmtak, murar och plank kräver inte heller någon anmälan. Men om arbetet skulle innebära en ändring i befintliga bärande delar ska dock en anmälan göras.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

För att läsa om vad lagen säger gällande ej anmälningspliktiga arbeten, klicka på fliken lagtexter nedan.

Lagtexter

Lagtexter:

Plan- och byggförordningen Kap 6
 

Anmälningsplikt
6 § Kravet på anmälan enligt 5 § gäller inte
1. sådana åtgärder som rör en- eller tvåbostadshus och till dessa hörande komplementbyggnader som enligt 9 kap. 4-6 §§plan- och bygglagen (2010:900) har undantagits från krav påbygglov och inte innebär en ändring av befintliga bärande delar,
2. ändring av en ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring inom områden som inte omfattas av en detaljplan,
3. sådana åtgärder som avses i 5 § 2-4 i fråga om byggnader eller tomter som tillhör staten eller ett landsting, och
4. åtgärder som rör sådana byggnader eller andra anläggningar som är avsedda för totalförsvaret och som är av hemlig natur. 

 
 

Bestämmelser före 2 maj 2011

PBL kap 9
Krav på bygganmälan gäller inte 1. sådana åtgärder som rör en- eller tvåbostadshus och till dessa hörande komplementbyggnader och som enligt 8 kap. 4, 4 a eller 4 b § undantagits från krav på bygglov, 2. uppförande, tillbyggnad eller annan ändring av ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller därmed jämförlig näring inom områden som inte omfattas av detaljplan, ----------------
Bygganmälan krävs inte om arbetena avser nedan angivna åtgärder beträffande en- eller tvåbostadshus och till dem hörande fristående uthus, garage och andra mindre byggnader (komplementbyggnader):

 

Pil upp

PBL kap 8
4§ 
 
1. med mur eller plank anordna skyddade uteplatser inom 3,6 meter från bostadshuset, om muren eller planket inte är högre än 1,8 meter och inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter,
2. anordna skärmtak över sådana uteplatser som anges i 1 eller över altaner, balkonger eller entréer, om skärmtaken tillsammans med andra skärmtak som har anordnats på tomten med stöd av undantag från krav på bygglov inte täcker en större area än 15,0 kvadratmeter och inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter, eller
3. i omedelbar närhet av bostadshuset uppföra komplementbyggnader som
a) tillsammans med andra komplementbyggnader som har uppförts på tomten med stöd av undantag från krav på bygglov inte har en större byggnadsarea än 15,0 kvadratmeter,
b) har en taknockshöjd som inte överstiger 3,0 meter, och
c) inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter.
 
En åtgärd som avses i 1-3 får vidtas närmare gränsen än 4,5 meter, om de grannar som berörs medger det.
 
Första stycket 3 gäller inte om kommunen enligt 6 § första stycket 1 a har bestämt att åtgärderna kräver bygglov. Lag (2007:1303).
 
4 a § För en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader inom ett område med detaljplan krävs, trots bestämmelserna i 3 §, inte bygglov för att färga om, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial, om åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.
 
Första stycket gäller inte om kommunen enligt 6 § första stycket 1 a har bestämt att åtgärderna kräver bygglov. Lag (2007:1303).4 b § För en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader, murar och plank som utanför detaljplan inte ingår i samlad bebyggelse krävs, trots bestämmelserna i 1 och 2 §§, inte bygglov för att
 
1. göra mindre tillbyggnader, om de inte görs närmare gränsen än 4,5 meter, eller
2. uppföra komplementbyggnader eller murar eller plank i omedelbar närhet av bostadshuset, om det inte görs närmare gränsen än 4,5 meter.
 
En åtgärd som avses i 1 eller 2 får vidtas närmare gränsen än 4,5 meter, om de grannar som berörs medger det.
 
Första stycket gäller inte om kommunen enligt 6 § första stycket 2 har bestämt att åtgärderna kräver bygglov. Lag (2007:1303).

 

 


Senast uppdaterad: 2018-10-15 Ansvarig: Lina Helgegren