mullsjö logotyp

Detaljplaner

Detaljplaner tas fram av kommunen och visar hur mark- och vattenområden är tänkta att användas för olika ändamål.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

Bebyggelsen regleras genom olika bestämmelser till exempel avseende byggnadshöjd, läge, area och användningssätt. Planen kan också visa exempelvis vägar, parkering, område för vatten och avlopp, geotekniska förutsättningar och grönområden.

I detaljplanen anges dess genomförandetid, normalt 5 - 15 år, under vilken fastighetsägaren har rätt att bygga efter planens bestämmelser.

Planer före 1987-07-01 kallas för stads- avstycknings- eller byggnadsplaner. De gäller som detaljplaner, dock utan genomförandetid. En ny detaljplan eller en ändring av en detaljplan tas fram genom en lång process där bland andra fastighetsägaren får möjlighet till inflytande på planens utformning.

Enskilda kan begära att kommunen lämnar besked om en ändring eller införande av en plan är möjlig i ett planbesked.

Se även Områdesbestämmelser

För att läsa om vad lagen säger gällande detaljplaner, klicka på fliken lagtexter nedan.

Lagtexter

 

4 kap. 2§

Kommunen ska med en detaljplan pröva ett mark- eller vattenområdes lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk samt reglera bebyggelsemiljöns utformning för

 

  1. en ny sammanhållen bebyggelse, om det behövs med hänsyn till omfattningen av bygglovspliktiga byggnadsverk i bebyggelsen,
  2. en bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen behöver ske i ett sammanhang, och
  3. ett nytt byggnadsverk som inte är ett vindkraftverk, om
    1. byggnadsverket är en byggnad eller kräver bygglov enligt 9 kap. eller föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 7 §, och
    2. byggnadsverkets användning får betydande inverkan på omgivningen eller om det råder stor efterfrågan på området för bebyggande.

Trots första stycket 3 krävs det ingen detaljplan, om byggnadsverket kan prövas i samband med en prövning av ansökan om bygglov eller förhandsbesked och användningen av byggnadsverket inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

 

4 kap. 3 §

Kommunen ska med en detaljplan pröva ett mark- eller vattenområdes lämplighet för ett vindkraftverk, om

  1. vindkraftverket omfattas av krav på bygglov eller anmälan enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 7 eller 8 §,
  2. det råder stor efterfrågan på området för bebyggande, och
  3. kraftverket inte kan prövas i samband med prövning av ansökan om bygglov, förhandsbesked eller anmälan.

5 kap. 2 §
På begäran av någon som avser att vidta en åtgärd som kan förutsätta att en detaljplan antas, ändras eller upphävs eller att områdesbestämmelser ändras eller upphävs, ska kommunen i ett planbesked redovisa sin avsikt i frågan om att inleda ett sådant planläggningsarbete.

 

Pil upp

 

 

Bestämmelser före 2 maj 2011

PBL 5 kap.

 

Detaljplan
 
1 § Prövning av markens lämplighet för bebyggelse och reglering av bebyggelsemiljöns utformning skall ske genom detaljplan för
 
1. ny sammanhållen bebyggelse,
 
2. ny enstaka byggnad vars användning får betydande inverkan på omgivningen eller som skall förläggas inom ett område där det råder stor efterfrågan på mark för bebyggelse, om tillkomsten av byggnaden inte kan prövas i samband med prövning av ansökan om bygglov eller förhandsbesked,
 
3. bebyggelse som skall förändras eller bevaras, om regleringen behöver ske i ett sammanhang.
 
Första stycket skall tillämpas också i fråga om andra anläggningar än byggnader, om anläggningarna kräver bygglov enligt 8 kap. 2 §.
 
Detaljplan behöver inte upprättas i den mån tillräcklig reglering har skett genom områdesbestämmelser.
 
2 § Vid utformningen av en detaljplan skall skälig hänsyn tas till befintliga bebyggelse-, äganderätts- och fastighetsförhållanden som kan inverka på planens genomförande.
 
I de delar som planen medför att mark eller särskild rätt till mark kan komma att tas i anspråk enligt 6 kap. 17--19 §§ skall planen dessutom utformas så att de fördelar som kan vinnas med den överväger de olägenheter som planen orsakar enskilda.
 
Detaljplanen får inte omfatta ett större område än som är befogat med hänsyn till syftet med planen och den tid för att genomföra den som skall bestämmas enligt 5 §.
 

Pil upp


3 § I detaljplanen skall redovisas och till gränserna anges
 
1. allmänna platser såsom gator, vägar, torg och parker,
 
2. kvartersmark för bland annat bebyggelse, idrotts- och fritidsanläggningar, begravningsplatser, anläggningar för trafik, vatten, avlopp och energi samt skydds- och säkerhetsområden,
 
3. vattenområden för bland annat båthamnar och friluftsbad.
 
I fråga om allmänna platser för vilka kommunen är huvudman skall användningen och utformningen anges. För kvartersmark och vattenområden skall användningen anges.
 
4 §Om kommunen inte skall vara huvudman för de allmänna platserna inom planområdet, skall det anges i detaljplanen.
 
5 § I detaljplanen skall anges en genomförandetid. Tiden skall bestämmas så att det finns rimliga möjligheter att genomföra planen och vara minst fem och högst femton år. Tiden räknas från den dag då beslutet att anta planen vinner laga kraft eller från den dag dessförinnan då någon del av planen får genomföras på grund av förordnande enligt 13 kap. 8 § andra stycket. I planen kan anges att tiden skall räknas från senare tidpunkt än den då beslutet att anta planen vinner laga kraft. För skilda områden av planen kan olika genomförandetider bestämmas.
 
Saknar planen bestämmelser om genomförandetid, är tiden femton år från dag som anges i första stycket.
 
Om förlängning och förnyelse av genomförandetid finns bestämmelser i 14 §.
 
Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla tills den ändras eller upphävs.

 


Senast uppdaterad: 2018-10-15 Ansvarig: Lina Helgegren