mullsjö logotyp

Dagvatten

Dagvatten är till exempel regn- eller smältvatten.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

För den naturliga reningsprocessens och för grundvattennivåers skull så är det många gånger positivt med lokalt omhändertagande av dagvatten, LOD. Detta kan ske genom att till exempel att föra ut det regnvatten som kommer på taket över en etablerad gräsyta eller om marken har goda infiltrationsegenskaper föra vattnet till en så kallad stenkista. Det kan också vara bra att inte koncentrera allt dagvattnet till ett ställe och att försiktighet får råda vad gäller att hårdgöra ytor på tomten.

Det är det viktigt att se till att dagvattnet inte kan ställa till någon skada, varken inom eller utom den egna tomten, även om exempelvis tjäle skulle råda eller att en stenkista skulle bli full.

Lutning av marken

För att de dräneringsledningar som normalt läggs ut runt byggnaden inte ska behöva ta hand om allt för mycket av det regnvatten som hamnar runt byggnaden behöver marken luta från huset. Om detta inte går att ordna bör andra åtgärder övervägas. En lutning av marken 1:20 de första tre metrarna (15 cm på tre meter) är brukligt. Dräneringsledningen bör ha en lutning om minst 1:200 (en cm på två meter) och ska ligga på ett sådant djup att vattengången inte kan nå grundkonstruktionen. Annat dagvatten, såsom vatten från byggnadens tak, ska inte föras till byggnadens dränering.

Anmälan krävs för exempelvis installation eller väsentlig ändring av anordningar för avlopp inom byggnader eller tomter. Anmälanspliktiga åtgärder kräver ett startbesked från byggnadsnämnden innan åtgärden får påbörjas. Att enbart dränera om en byggnad kräver ingen anmälan.

För att läsa om vad lagen säger gällande dagvatten, klicka på fliken lagtexter nedan.

Lagtexter

PBL 10 kap.

3 §  En åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked, om åtgärden kräver bygglov, marklov eller rivningslov, eller en anmälan enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 8 §.

 
PBF 6 kap
 5 § För åtgärder som inte kräver lov krävs det en anmälan vid

4. en installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt,

 

 

 

 

PBL kap 9

2 § Minst tre veckor innan arbetena påbörjas skall byggherren göra en anmälan till byggnadsnämnden (bygganmälan), om arbetena avser


5. installation eller väsentlig ändring av anordningar för vattenförsörjning eller avlopp i byggnader eller inom tomter,

 

Bestämmelser före 2 maj 2011

 


Senast uppdaterad: 2018-10-15 Ansvarig: Lina Helgegren