mullsjö logotyp

CE-märkning av byggprodukter

CE-märkning av byggprodukter är ett gemensamt system inom EU- och EES-området för att ange vilka egenskaper och prestanda som en byggprodukt har.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

CE-märkning av byggprodukter är inte någon "kvalitetsstämpel" eller ett godkännande av produkten för användning. Märkningen talar endast om vilka prestanda som produkterna har om väsentliga produktegenskaper. Med hjälp av uppgifterna i produktens prestandadeklaration och i CE-märkningen kan man avgöra om produkten är lämplig att använda och om den överensstämmer med respektive lands nationella byggregler.

I samband med CE-märkningen görs en prestandadeklaration. För att göra en prestandadeklaration behöver tillverkaren ha ett tillförlitligt egenkontrollsystem som säkerställer att produkterna vid en serietillverkning hela tiden motsvarar uppgivna prestanda. Ett tredjepartsorgan kontrollerar att tillverkarens egenkontrollsystem fungerar.

Från 1 juli 2013 tillämpas byggproduktförordningen fullt ut och nu måste alla byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard ha en prestandadeklaration och CE-märkning för att få säljas inom EU. En standard blir harmoniserad när den publiceras i den Europeiska unionens officiella tidning. Till den harmoniserad standard finns en ZA-bilaga som anger vilka bedömningsmetoder och kriterier som ska användas för prestandadeklarationen och CE-märkningen.

Typgodkännande

Typgodkännande är ett svenskt system för att bedöma och verifiera byggprodukters överensstämmelse med krav i svenska byggregler. Efter den 1 juli 2013 får typgodkännande bara utfärdas för produkter som inte omfattas av en harmoniserad standard eller av ett europeiskt tekniskt godkännande (ETA).

Typgodkännande är ett system som håller på att fasas ut och när en harmoniserad standard utfärdas för produkten så upphör typgodkännandet att gälla.

Typgodkännande regleras i 8 kap 22-23 §§ plan-och bygglagen (2010:900) och i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om typgodkännande BFS 2013:6 (TYP 7)

Marknadskontroll av byggprodukter 

Det är Boverket som kontrollerar byggprodukter på den svenska marknaden. Kontrollen gäller produkter under de produktdirektiv där Boverket i plan- och byggförordningen utpekas som marknadskontrollmyndighet. Det gäller byggprodukter i allmänhet, men också hissar och skidliftar samt vissa värmepannor. Boverket ansvarar dessutom för marknadskontroll av de nämnda produkterna enligt produktsäkerhetslagstiftningen.

Marknadskontrollen ska säkerställa att produkter som placeras på den gemensamma marknaden uppfyller de krav som ställs på CE-märkning och på överensstämmelse med deklarerade egenskaper. Den utförs för att kunna tillförsäkra fri rörlighet på den inre marknaden.

För att läsa om vad lagen säger gällande CE-märkning av byggprodukter, klicka på fliken lagtexter nedan. 

Lagtexter


Byggproduktförordningen (EU) nr 305/2011


Plan- och bygglagen 8 kap
 
19 § En byggprodukt får ingå i ett byggnadsverk endast om den är lämplig för den avsedda användningen.
   En byggprodukt ska anses lämplig om den
1. har sådana egenskaper att det byggnadsverk som produkten ska ingå i kan uppfylla de tekniska egenskapskrav som avses i 4 § första stycket 1-6, 8 och 9 när byggnadsverket är projekterat och uppfört på rätt sätt, eller
2. uppfyller kraven i föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 6 §. Lag (2013:306).

 

20 § Bestämmelser om villkor för att släppa ut och tillhandahålla byggprodukter på marknaden finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 av den 9 mars 2011 om fastställande av harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter och om upphävande av rådets direktiv89/106/EEG.
   En byggprodukt som inte omfattas av förordning (EU) nr 305/2011 får säljas här i landet för avsedd användning endast om den är lämplig enligt 19 §. Lag (2013:306).
 
21 § Bestämmelserna om märkning i Europaparlamentets och rådets förordning(EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 338/93 och lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll gäller för byggprodukter som ska vara CE-märkta enligt 
1. förordning (EU) nr 305/2011, eller
2. föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 6 §  första stycket 2. Lag (2013:306).

 

22 § Material, konstruktioner och anordningar får typgodkännas för användning i byggnadsverk. Ett sådant typgodkännande får endast meddelas av någon som är ackrediterad för uppgiften enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 och 5 § lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll eller som uppfyller motsvarande krav enligt bestämmelser i ett annat land inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
   Om det följer av föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 6 § första stycket 4 ska ett visst materialslag eller en viss konstruktion eller anordning vara typgodkänd för att få användas i ett byggnadsverk (obligatoriskt typgodkännande). Även om ett typgodkännande inte är obligatoriskt, får ett typgodkännande meddelas på ansökan (frivilligt typgodkännande).
   Ett visst materialslag eller en viss konstruktion eller anordning som är typgodkänd ska anses uppfylla de tekniska egenskapskrav som avses i 4 § i de avseenden som typgodkännandet gäller. Lag (2011:795).

Pil upp

 
22 a § När CE-märkning ska vara den enda märkning som styrker en byggprodukts överensstämmelse med angivna prestanda i enlighet med artikel 8.3 i förordning (EU) nr 305/2011, får typgodkännande inte meddelas och redan meddelade typgodkännanden ska upphöra att gälla. Lag (2013:306).
 
23 § Ett typgodkännande enligt 22 § får förenas med ett villkor om att tillverkningen av produkten fortlöpande kontrolleras (tillverkningskontroll). Även i fråga om materialslag, konstruktioner eller anordningar som inte är typgodkända får den som är behörig att typgodkänna enligt 22 § på ansökan besluta att tillverkningen ska omfattas av tillverkningskontroll.
   Material, konstruktioner och anordningar som är tillverkningskontrollerade ska anses uppfylla de tekniska egenskapskrav som avses i 4 § i de avseenden som tillverkningskontrollen gäller.


 
Plan- och byggförordningen CE-märkning


Tekniska bedömningsorgan
5 §  Regeringen prövar frågor om att utse tekniska bedömningsorgan enligt artikel 29.1 i förordning (EU) nr 305/2011.
En ansökan om att utses till ett tekniskt bedömningsorgan ska ges in till Boverket. Det ska anges i ansökan vilket eller vilka produktområden ansökan avser.
Boverket ska, efter att ha hört Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, bedöma om sökanden uppfyller de krav som anges i tabell 2 i bilaga IV till förordning (EU) nr 305/2011 och därefter med ett eget yttrande överlämna ärendet till regeringen. Förordning (2013:308).
 
6 § Regeringen prövar frågor om återkallelse av ett tekniskt bedömningsorgans behörighet för relevant produktområde enligt artikel 30.3 i förordning (EU) nr 305/2011. Förordning (2013:308).
 
7 § Tekniska bedömningsorgan som utses enligt 5 § ska ingå i den organisation för teknisk bedömning som beskrivs i artikel 31 i förordning (EU) nr 305/2011. Förordning (2013:308).
 
Typgodkännande och tillverkningskontroll
9 § Av ett beslut om typgodkännande enligt 8 kap. 22 § plan- och bygglagen (2010:900) ska det framgå i vilka avseenden och under vilka förutsättningar materialet, konstruktionen eller anordningen uppfyller kraven i 8 kap. 4 § samma lag och anslutande föreskrifter.
Typgodkännandet ska vara tidsbegränsat. Det får förenas med villkor om tillverkningskontroll.
 

Pil upp


10 § Av ett beslut om tillverkningskontroll utan samband med typgodkännande enligt 8 kap. 23 § plan- och bygglagen (2010:900) ska det framgå hur det ska kontrolleras att materialet, konstruktionen eller anordningen uppfyller kraven i 8 kap. 4 § samma lag och anslutande föreskrifter.
Beslutet ska avse en begränsad tidsperiod och får förenas med villkor.

 


Senast uppdaterad: 2018-10-15 Ansvarig: Lina Helgegren