mullsjö logotyp

Bygglov

En hållbar och demokratisk samhällsplanering förutsätter att byggandet inte sker planlöst, utan att marken används till det som är lämpligast samt att det som byggs är beständigt, säkert, vackert, miljövänligt och tillgängligt för rörelsehindrade.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

Det är bland annat sådana saker som granskas i bygglovsprocessen, som är reglerad i bygglagstiftningen.

Skälet till att man behöver söka bygglov är alltså att det i de flesta fall är ett lagkrav. Men allt byggande kräver inte bygglov, det finns undantag. Om man ertappas med att ha byggt svart eller gjort något annat otillåtet kan man drabbas av byggsanktionsavgifter som kan bli dryga.

Hur gör man?

Först bör man ta reda på vad man får lov att göra på den tänkta platsen. Ligger tomten inom detaljplanerat område finns ibland färdiga bestämmelser om vad som tillåts. Ligger den utanför är det kommunens översiktsplan som är rådgivande.

Skall man bygga ett helt nytt hus på jungfrulig (ej detaljplanerad eller avstyckad) mark skall man söka ett förhandsbesked. Då får man svar på frågan om marken är lämplig att bebyggas.

En bygglovsansökan skall vara skriftlig, lämpligast på kommunens blankett. Till ansökan skall man bifoga de ritningar som behövs för att beskriva vad man vill göra. Dessutom skall man anmäla den kontrollansvarige man tänker anlita. Eventuellt ska ett tekniskt samråd hållas innan bygget får påbörjas.

I de flesta fall får bygget inte påbörjas innan man fått ett startbesked. Det kan bli dyrt att inte vänta in det eftersom man kan drabbas av dryga byggsanktionsavgifer.

När bygget är klart och alla krav är tillgodosedda utfärdar byggnadsnämnden ett slutbesked som innebär att man helt enkelt får börja använda det byggda. Även här är det viktigt att invänta slutbeskedet eftersom man annars kan drabbas av straffavgifter.

För att läsa om vad lagen säger gällande bygglov, klicka på fliken lagtexter nedan.

Pil upp
Lagtexter

 

PBL 1 kap. 1 § I denna lag finns bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande. Bestämmelserna syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer.

 

2 kap. 1 § Vid prövningen av frågor enligt denna lag ska hänsyn tas till både allmänna och enskilda intressen.

 

2 kap. 2 § Planläggning och prövningen i ärenden om lov eller förhandsbesked enligt denna lag ska syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. Bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden i 3 och 4 kap. miljöbalken ska tillämpas.

 

 

 

 


Senast uppdaterad: 2018-10-15 Ansvarig: Lina Helgegren