mullsjö logotyp

Brandskydd mellan byggnader

Generellt gäller för alla byggnader att de ska utföras med ett tillfredställande skydd mot brandspridning. Det uppnås om till exempel avståndet mellan byggnaderna är minst 8 meter.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

För mindre byggnader (småhus och komplementbyggnader) kan avståndet vara mindre än 8 meter om vissa villkor uppfylls. Beroende på avståndet mellan byggnaderna ställs olika krav på vilket brandtekniskt utförande motstående väggar ska ha och hur stor area oklassade fönster som väggen mot den andra byggnaden får ha.

  • Om avståndet mellan byggnaderna är mindre än 2 meter ska väggarna, inklusive dörrar, vara utförda i minst brandteknisk klass EI 30 utan fönster.
  • Om avståndet är 2 - 5 meter ska väggarna, inklusive dörrar, vara utförda i minst brandteknisk klass EI 30 med högst 1 m² oklassad fönsterarea.
  • Om avståndet är 5 - 7 meter ska väggarna, inklusive dörrar, vara utförda i minst brandteknisk klass EI 30 och med högst 4 m² oklassad fönsterarea.
  • Om avståndet är 7 - 8 meter ska väggarna, inklusive dörrar, vara utförda i minst brandteknisk klass EI 30 och det finns ingen begränsning av oklassad fönsterarea.

Om en av byggnaderna är en komplementbyggnad räcker det om en av väggarna utförs enligt ovan, under förutsättning att huvudbyggnaden inte har fler än två plan och inte innehåller samlingslokaler eller dylikt. Kravet på skydd mot brandspridning gäller inte för komplementbyggnader som är mindre än 15 m2.

För att läsa om vad lagen säger gällande brandskydd mellan byggnader, klicka på fliken lagtexter nedan. 

Lagtexter

 

BBR 19 

5:6 Skydd mot brandspridning mellan byggnader
Föreskrifterna i avsnitt 5:61 gäller inte för komplementbyggnader som har en byggnadsarea på högst 15 m2. (BFS 2011:26).

 

5:61 Allmänt
Byggnader ska utformas med tillfredställande skydd mot brandspridning mellanbyggnader. (BFS 2011:26).

 

 

Pil upp


Allmänt råd
Tillfredställande skydd erhålls om byggnader uppförs med ett avstånd som överstiger 8 meter.
Tillfredställande skydd erhålls om brandspridning mellan byggnader begränsas med skydd som motsvarar det högsta kravet för brandceller eller brandväggar i respektive byggnad. Sammanbyggda byggnader med mer än två våningsplan bör avskiljas med brandvägg.

 

 

 

Om det finns inglasad balkong bör avståndet beräknas från balkongplattans ytterkant. Övriga utstickande detaljer, till exempel taksprång och balkong,som sticker ut mer än 0,5 meter bör tas med i beräkningen av avstånd mellanbyggnader.
Regler om ytterväggar finns i avsnitt 5:55. (BFS 2011:26).

 

    

 

5:611 Småhus m.m.
Allmänt råd

Avståndet mellan småhus, mellan komplementbyggnader eller mellankomplementbyggnader och småhus kan vara mindre än 8 meter om de uppförs enligt tabell 5:611. Detta gäller även för byggnader med högst två våningsplan och som endast innehåller verksamhetsklass 1 eller 3.

 

 

Småhus med ett våningsplan samt vindsplan eller småhus med två våningsplan bör delas in i grupper om högst 800 m2 sammanlagd byggnadsarea. I nämnda byggnadsarea inräknas inte arean av altaner, carportar och liknande. Varje grupp av småhus bör avskiljas med brandväggar i lägst klass REI 60-M eller med ett avstånd mellan grupperna på minst åtta meter.(BFS 2011:26).

 

 


Senast uppdaterad: 2018-10-15 Ansvarig: Lina Helgegren