mullsjö logotyp

Boverkets Byggregler (BBR)

Boverkets byggregler innehåller föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd, driftutrymmen, brandskydd, hygien, hälsa och miljö, bullerskydd, säkerhet vid användning och energihushållning.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

BBR gäller vid uppförande av en ny byggnad och för tillbyggnad i den tillbyggda delen, däremot inte vid flyttning av en byggnad. En nyhet är att BBR från och med den 1 januari 2013 ska tillämpas vid ändring av byggnad.

Den 1 juli 2014 trädde Boverkets ändrade byggregler genom BFS 2014:3, BBR 21 i kraft.

Under en övergångsperiod fram till den 1 juli 2015 får de tidigare reglerna tillämpas som alternativ till de ändrade reglerna. För åtgärder som kräver bygglov får äldre regler tillämpas om ansökan om bygglov kommer in till kommunen före den 1 juli 2015. Vid åtgärder som är anmälanpliktiga blir den avgörande tidpunkten i stället om anmälan kommer in till kommunen före den 1 juli 2015. Om åtgärden vare sig kräver bygglov eller anmälan är den avgörande tidpunkten om arbetena påbörjas före den 1 juli 2015. För den ändrade regeln i avsnitt 6:62 Installationer för tappvatten gäller övergångsperioden ett år längre, det vill säga fram till den 1 juli 2016.

Läs mer om Boverkets Byggregler.


Senast uppdaterad: 2018-10-15 Ansvarig: Lina Helgegren