mullsjö logotyp

Byggsamråd

Begreppet upphörde 2 maj 2011.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö  

För ärenden som påbörjats från och med 2 maj 2011, se tekniskt samråd

Bestämmelser före 2 maj 2011

När bygganmälan lämnats in ska byggnadsnämnden snarast kalla till byggsamråd, om det inte är uppenbart att det inte behövs. Byggsamråd skall dock alltid hållas om en byggherre begär det. Vid samrådet klargörs byggherrens skyldigheter, samt byggnadsnämndens roll i byggprocessen. Nämnden och byggherren går igenom arbetenas planering, tillsyns- och kontrollåtgärder samt den samordning som behövs. Vid samrådet ska det diskuteras vilken kontroll av samhällskraven som är nödvändig.

Till byggsamrådet kallas även den som anmälts som kvalitetsansvarig. Det är också lämpligt om en eventuell entreprenör medverkar vid samrådet. Vid samrådet gås kontrollplanen igenom och när den godkänts av handläggaren utgör den en checklista för vilka kontroller och intyg som skall redovisas till byggnadsnämnden. Ett protokoll över samrådet skall föras och skickas till byggherren.

För att läsa om vad lagen säger gällande byggsamråd, klicka på fliken lagtexter nedan.

Lagtexter


PBL kap 9
 
7 § När en bygganmälan har kommit in skall byggnadsnämnden skyndsamt kalla till samråd (byggsamråd), om det inte är uppenbart obehövligt. Till byggsamrådet skall byggherren, den som enligt 13 § anmälts som kvalitetsansvarig och andra som bestäms av nämnden kallas. Vid behov skall även Arbetsmiljöverket kallas. Om det krävs en sådan byggfelsförsäkring eller ett sådant färdigställandeskydd som avses i lagen (1993:320) om byggfelsförsäkring m.m., skall byggnadsnämnden bereda försäkringsgivaren respektive den som svarar för färdigställandeskyddet tillfälle att närvara vid samrådet.
 
Om byggnadsnämnden funnit byggsamråd obehövligt, skall nämnden meddela byggherren detta utan oskäligt dröjsmål och samtidigt lämna sådana upplysningar som avses i 8 § tredje stycket.
 
Byggsamråd skall alltid hållas när en byggherre begär det. Lag (2004:551).
 
8 § Vid byggsamrådet skall en genomgång göras av
 
1. arbetenas planering,
 
2. de åtgärder för besiktning, tillsyn och övrig kontroll som är nödvändiga för att byggnaden eller anläggningen skall kunna antas komma att uppfylla de krav som avses i 3 kap.,
 
3. den samordning som behövs.
 
Över samrådet skall föras protokoll.
 
Om byggnadsnämnden finner anledning anta att ett projekt som inte kräver bygglov, fordrar tillstånd av någon annan myndighet, skall nämnden under samrådet upplysa byggherren om detta. Lag (1994:852).

 


Senast uppdaterad: 2018-10-15 Ansvarig: Lina Helgegren