mullsjö logotyp

Byggnadsnämnd

I varje kommun ska det finnas en nämnd som har tillsyn över byggnadsverksamheten i kommunen, även det lovfria byggandet.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

Ledamöterna utses av de politiska partierna som är representerade i kommunen. 
Byggnadsnämnden beslutar vanligtvis i ärenden av större vikt eller principiell natur. Dit hör till exempel större bygglovansökningar, förhandsförfrågningar, detaljplaneärenden och vägnamnsfrågor. Man beslutar även om avslag, förelägganden och "svartbyggeavgifter". Övriga ärenden beslutas i regel av tjänsteman på delegation (uppdrag). 
Tillsynen omfattar bland annat att bevaka att bestämmelserna i lagar och förordningar följs samt att genom information förekomma brister i byggandet. Byggnadsnämnden ska i första hand se till att byggherren tar sitt ansvar. 


Byggnadsnämnden får stoppa ett byggnadsarbete om det är uppenbart att arbetet strider mot bestämmelserna. Nämnden är skyldig att stoppa ett byggnadsarbete som medför fara för människors liv eller hälsa. I sin tillsyn får nämnden, för att kontrollera om reglerna följs, besiktiga byggnadsprojektet. Nämnden har då rätt att få tillträde till tomten och byggnaden.

Nämnden ska ta tillvara de möjligheter lagarna ger att förenkla och underlätta för den enskilde. Vid enkla ärenden kan handläggningen ske enkelt och obyråkratiskt.

För att läsa om vad lagen säger gällande byggnadsnämnden, klicka på fliken lagtexter nedan.

Lagtexter

 

Pil upp

PBL
12 kap. 1 § I varje kommun ska det finnas en byggnadsnämnd. 
 
12 kap. 2 § Utöver de uppgifter som byggnadsnämnden har enligt andra bestämmelser i denna lag ska nämnden
verka för en god byggnadskultur samt en god och estetiskt tilltalande stads- och landskapsmiljö,
uppmärksamt följa den allmänna utvecklingen inom kommunen och dess närmaste omgivning samt ta de initiativ som behövs i frågor om planläggning, byggande och fastighetsbildning,
samarbeta med de myndigheter, organisationer och enskilda vars arbete och intressen rör nämndens verksamhet, och
lämna råd och upplysningar i frågor som rör nämndens verksamhet.


12 kap. 3 § Om någon begär det, ska byggnadsnämnden ge skriftliga upplysningar om planläggning, byggande och fastighetsbildning. 
 
12 kap. 4 § Om det behövs en karta för prövningen av en fråga om bygglov inom ett område med sammanhållen bebyggelse (nybyggnadskarta) och sökanden begär det, ska byggnadsnämnden tillhandahålla en sådan karta. 
 
12 kap. 5 § Bestämmelserna i kommunallagen (1991:900) om nämnder ska gälla för byggnadsnämnden. 


 
12 kap. 6 § Ett delegationsuppdrag enligt 6 kap. 33 § kommunallagen (1991:900) får, utöver det som följer av 6 kap. 34 § kommunallagen, inte omfatta befogenhet att
avgöra ärenden som är av stor vikt eller har principiell betydelse,
i andra fall än som avses i 11 kap. 30-32 §§ och 33 § 1 besluta förelägganden eller förbud som förenas med vite,
besluta förelägganden som förenas med en upplysning om att den åtgärd som föreläggandet avser kan komma att utföras genom byggnadsnämndens försorg på bekostnad av den som föreläggandet riktas mot, eller
avgöra frågor om byggsanktionsavgift enligt 11 kap.
 

12 kap. 7 § Byggnadsnämnden ska ha minst en person med arkitektutbildning till sin hjälp och i övrigt ha tillgång till personal i den omfattning och med den särskilda kompetens som behövs för att nämnden ska kunna fullgöra sina uppgifter på ett tillfredsställande sätt. 

 

Pil upp

Bestämmelser före 2 maj 2011

 

PBL kap 11
 
1 § Utöver de uppgifter byggnadsnämnden har enligt övriga föreskrifter i denna lag skall nämnden
 
1. verka för en god byggnadskultur samt en god och estetiskt tilltalande stads- och landskapsmiljö,

4. lämna råd och upplysningar i frågor som rör nämndens verksamhet,
5. övervaka efterlevnaden av denna lag och med stöd av lagen meddelade föreskrifter och beslut.
 
Byggnadsnämnden skall ta till vara de möjligheter lagen ger att förenkla och underlätta ärenden för enskilda och bör därvid verka för att lagens föreskrifter om begränsning av bygglovsplikten vinner tillämpning. Lag (1998:805).
 
2 § Om någon begär det, skall byggnadsnämnden lämna skriftliga upplysningar om planläggning, byggande och fastighetsbildning.
 
4 § Byggnadsnämnden skall till sitt biträde ha minst en person med arkitektutbildning och i övrigt ha tillgång till pe

 

 

 

 


Senast uppdaterad: 2018-10-15 Ansvarig: Lina Helgegren