mullsjö logotyp

Bygglovsfritt

Bygglovsfria åtgärder, nyheter från och med 2 juli 2014

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

Riksdagen beslutade den 4 juni 2014 att anta ett antal förenklade byggregler. För det första ska ett så kallat komplementbostadshus på sammanlagt 25 kvadratmeter kunna uppföras. För det andra ska en- och tvåbostadshus kunna byggas till med högst 15 kvadratmeter. På en- och tvåbostadshus ska också högst två takkupor kunna byggas. Slutligen ska enbostadshus kunna inredas med ytterligare en bostad. Åtgärderna utan krav på bygglov ska kunna vidtas i strid med detaljplan.

De flesta av åtgärderna behöver till skillnad från friggebodarna anmälas till kommunen. Byggnadsnämnden ska sedan ge startbesked innan man får påbörja byggandet. Innan startbesked ges ska byggnadsnämnden pröva om åtgärden följer de lagar och föreskrifter som gäller för byggande. Ta kontakt med din kommun om du planerar att bygga nytt så kan de berätta om vad som gäller för din fastighet och vad du ska lämna in till byggnadsnämnden.

I de flesta fall får man bygga friggebodar och plank samt skärmtak över uteplats eller entré utan att söka bygglov om man bor i ett en- eller tvåbostadshus. Om man bor på landsbygden får man dessutom oftast bygga till huset och bygga/bygga till en komplementbyggnad bygglovsfritt. Men det finns undantag och de beror i de flesta fall på hur nära gränsen man vill bygga.

Mur och plank

I anslutning till en- eller tvåbostadshus får man utan bygglov förse uteplatser med en mur eller ett plank som inte är högre än 1,8 meter. Muren eller planket får byggas inom 3,6 meter från huset men inte närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Man får också ordna ett skärmtak över uteplats, altan, balkong eller entré om taket/taken inte är större än sammanlagt 15 m2. Ett skärmtak får inte heller sträcka sig närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

Pil upp

Fristående komplementbyggnad

I bostadshusets omedelbara närhet får man sätta upp en fristående komplementbyggnad som tillsammans med tidigare uppförda inte får ha större sammanlagd byggnadsarea än högst 15,0 m2 (friggebodar). Den största höjden från mark till taknock får vara 3,0 meter.

Byggnaden eller byggnaderna får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Det krävs dock tillstånd enligt miljöbalken för friggebodar inom strandskyddsområde.

Granneyttrande

De grannar som berörs kan medge att mur/plank, skärmtak och friggebodar placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter och då krävs inte heller bygglov. Det är lämpligt att ha ett skriftligt medgivande från grannarna i så fall.

Alla de ovan nämnda bygglovsfria åtgärderna får göras oavsett vad som anges i detaljplaner eller områdesbestämmelser. Det innebär t.ex. att en friggebod eller ett skärmtak får placeras på "punktprickad mark" (mark som enligt planbestämmelse inte får bebyggas) och att i den i planen angivna största tillåtna byggnadsarean härvidlag får överskridas.

 

 

En- och tvåbostadshus och tillhörande uthus, garage och andra mindre byggnader inom detaljplanerat område, får man måla om, byta fasad- och takmaterial om byggnadens eller områdets karaktär inte ändras väsentligt.

Utanför detaljplanerat område får ekonomibyggnader avsedda för ett jordbruk, skogsbruk eller annan liknande närings behov byggas utan bygglov.

Utanför detaljplanerat område och så kallad sammanhållen bebyggelse får man utan bygglov bygga fristående komplementbyggnader i omedelbar närhet av bostadshuset. Observera! Om komplementbyggnaden ska ligga närmare än 4,5 meter mot gräns mot gata eller väg krävs alltid bygglov.

Man får också göra mindre tillbyggnader av bostadshus och komplementbyggnader utan bygglov. Det tillförda skall underordnas och får inte dominera över befintlig bebyggelse.

En mur eller ett plank i omedelbar närhet av bostadshuset kräver inte heller lov. Bygger man närmare tomtgränsen än 4,5 meter måste dock berörda grannar godkänna det. Nekar grannarna kan byggnadsnämnden pröva åtgärden genom att man lämnar in en ansökan om bygglov.

För att läsa om lagtexter gällande bygglovsfritt, klicka på fliken nedan.

 

Lagtexter

 

PBL

9 kap

3 §
Trots 2 § första stycket 1, 2 och 3 b krävs det inte bygglov för en ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring, om åtgärden vidtas i ett område som inte omfattas av en detaljplan. Lag (2011:335).  

4 § För en- och tvåbostadshus och till dem hörande fristående uthus, garage och andra små byggnader (komplementbyggnader) krävs det, trots 2 §, inte bygglov för att

 1. med en mur eller ett plank anordna en skyddad uteplats inom 3,6 meter från bostadshuset, om muren eller planket inte är högre än 1,8 meter och inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter,
 2. anordna ett skärmtak över en sådan uteplats som anges i 1 eller över en altan, balkong eller entré, om skärmtaket tillsammans med andra skärmtak som har anordnats på tomten med stöd av undantag från krav på bygglov inte täcker en större area än 15,0 kvadratmeter och inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter, eller
 3. i omedelbar närhet av bostadshuset uppföra en komplementbyggnad som
  1. tillsammans med andra komplementbyggnader som har uppförts på tomten med stöd av undantag från krav på bygglov inte har en större byggnadsarea än 15,0 kvadratmeter,
  2. har en taknockshöjd som inte överstiger 3,0 meter, och
  3. inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter.

En åtgärd som avses i 1-3 får vidtas närmare gränsen än 4,5 meter, om de grannar som berörs medger det. Första stycket 3 gäller inte om kommunen enligt 8 § första stycket 2 a har bestämt att åtgärden kräver bygglov.

 

5 § För en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader inom ett område med detaljplan krävs det, trots 2 §, inte bygglov för att färga om, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial, om åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Första stycket gäller inte om kommunen enligt 8 § första stycket 2 a har bestämt att åtgärden kräver bygglov.

 

Pil upp

6 § För en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader, murar och plank utanför ett område med detaljplan krävs det, trots 2 §, inte bygglov för att

 1. göra en liten tillbyggnad, om åtgärden inte vidtas närmare gränsen än 4,5 meter, eller
 2. uppföra en komplementbyggnad, en mur eller ett plank i omedelbar närhet av bostadshuset, om åtgärden inte vidtas närmare gränsen än 4,5 meter.

En åtgärd som avses i 1 eller 2 får vidtas närmare gränsen än 4,5 meter, om de grannar som berörs medger det. Första och andra styckena gäller inte om kommunen enligt 8 § första stycket 3 har bestämt att åtgärden kräver bygglov eller om åtgärden vidtas inom en sammanhållen bebyggelse och bygglov behövs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen.

 

10 kap

2 § Om annat inte särskilt anges i denna lag eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen, ska en åtgärd som avser ett byggnadsverk, en tomt eller en allmän plats genomföras så att åtgärden inte strider mot
1. det lov som har getts för åtgärden, eller
2. om åtgärden inte kräver lov, den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området.

Åtgärder som avses i 9 kap. 4 och 5 §§ får, trots första stycket 2, strida mot en detaljplan eller områdesbestämmelser.

 


Senast uppdaterad: 2018-10-15 Ansvarig: Lina Helgegren