mullsjö logotyp

Byggherre

Många tror att byggherre är den som bygger men i lagens mening är byggherre den som "för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivnings- eller markarbeten", det vill säga i de flesta fall den som söker lovet.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

Byggherren har det fulla ansvaret för att byggnaden uppfyller gällande bestämmelser när den är färdig, och ska också se till att kontroll och provning utförs i tillräcklig omfattning under byggandet. I de flesta fall skall man anlita en kontrollansvarig som har de kunskaper som krävs för att klara uppgiften.

Byggnadsnämnden skall övervaka efterlevnaden av lagen, fatta de beslut och göra de ingripanden som lagen föreskriver. Den som då ställs till svars är byggherren. Tänk på att bygglagstiftningen, exempelvis lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, ska följas även om bygglov och anmälan inte krävs.

Underhållsansvarig

Huvudregeln i bygglagstiftningen är att det är den som äger ett byggnadsverk, det vill säga en byggnad eller annan anläggning, som ansvarar för underhållet. Ett byggnadsverk ska underhållas så att bland andra de tekniska egenskaperna, som bygglagstiftningen krävde när byggnadsverket uppfördes eller ändrades, i huvudsak bevaras under en ekonomiskt rimlig livslängd.

Installationer och anordningar som är till för till exempel upprätthålla hållfastheten, tillgänglighet och för att hälsa och säkerhet ska hållas i stånd så att de fungerar som det var avsett från början. I ett fåtal avseenden kan det krävas att ägaren ska förbättra vissa egenskaper. Också en byggnads yttre och en tomt ska underhållas. Byggnadsnämnden kan ställa ägaren till svars om han inte sköter underhållet.

Källa: Boken om lov, tillsyn och kontroll Boverket


Senast uppdaterad: 2018-10-15 Ansvarig: Lina Helgegren