mullsjö logotyp

Eldningsförbud i skog och mark

Generellt eldningsförbud råder från och med tisdagen 22 maj i Jönköpings län.Nyhetsbild

På grund av den torra väderleken är nu brandrisken mycket hög i Jönköpings län och Ydre kommun. Prognosen från SMHI tyder på att det fortsatt kommer vara torrt i skog och mark i minst en vecka framöver.

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att göra upp alla former av öppen eld utomhus tills dess att förbudet är upphävt. 

Mer information 

Byggfelsförsäkring

Från och med den 1 juni 2014 togs kravet på obligatorisk byggfelsförsäkring bort.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

För att läsa om vad lagen säger gällande byggfelsförsäkring, klicka på fliken lagtexter nedan. 

Lagtexter

Bestämmelser till och med 31 maj 2014:

Lag om byggfelsförsäkring

1 § En byggfelsförsäkring ska finnas vid en nybyggnad eller ombyggnad som avses i 1 kap. 4 § plan- och bygglagen (2010:900), om byggnaden helt eller till övervägande del är avsedd att användas som bostad för permanent bruk.

 

1 a § I fråga om en- eller tvåbostadshus (småhus) gäller i stället för det som sägs i 1 § att en byggfelsförsäkring ska finnas
1. vid en nybyggnad, och
2. vid en tillbyggnad eller åtgärd som är anmälningspliktig enligt föreskriftersom har meddelats med stöd av 16 kap. 8 § plan- och bygglagen (2010:900), om det finns behov av en sådan försäkring.

 

Trots första stycket behöver en byggfelsförsäkring inte finnas för åtgärder som enligt 9 kap. 4 § plan- och bygglagen inte kräver bygglov eller åtgärder som utförs av byggherren i egenskap av konsument av huset.

 

13 § Ett färdigställandeskydd ska finnas i fråga om småhus
1. vid en nybyggnad, och
2. vid en tillbyggnad eller åtgärd som är anmälningspliktig enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 8 § plan- och bygglagen (2010:900), om det finns behov av ett sådant skydd.

Ett färdigställandeskydd behövs dock inte, om åtgärden enligt 9 kap. 4 § plan- och bygglagen inte kräver bygglov.

 

22 § Att byggnadsarbetet inte får påbörjas förrän ett bevis om byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd har företetts för den eller de nämnder som fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet, framgår av10 kap. 23 § plan- och bygglagen (2010:900).

 


Senast uppdaterad: 2015-12-09 Ansvarig: Jessica Stridh