mullsjö logotyp

Byggfelsförsäkring

Från och med den 1 juni 2014 togs kravet på obligatorisk byggfelsförsäkring bort.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

För att läsa om vad lagen säger gällande byggfelsförsäkring, klicka på fliken lagtexter nedan. 

Lagtexter

Bestämmelser till och med 31 maj 2014:

Lag om byggfelsförsäkring

1 § En byggfelsförsäkring ska finnas vid en nybyggnad eller ombyggnad som avses i 1 kap. 4 § plan- och bygglagen (2010:900), om byggnaden helt eller till övervägande del är avsedd att användas som bostad för permanent bruk.

 

1 a § I fråga om en- eller tvåbostadshus (småhus) gäller i stället för det som sägs i 1 § att en byggfelsförsäkring ska finnas
1. vid en nybyggnad, och
2. vid en tillbyggnad eller åtgärd som är anmälningspliktig enligt föreskriftersom har meddelats med stöd av 16 kap. 8 § plan- och bygglagen (2010:900), om det finns behov av en sådan försäkring.

 

Trots första stycket behöver en byggfelsförsäkring inte finnas för åtgärder som enligt 9 kap. 4 § plan- och bygglagen inte kräver bygglov eller åtgärder som utförs av byggherren i egenskap av konsument av huset.

 

13 § Ett färdigställandeskydd ska finnas i fråga om småhus
1. vid en nybyggnad, och
2. vid en tillbyggnad eller åtgärd som är anmälningspliktig enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 8 § plan- och bygglagen (2010:900), om det finns behov av ett sådant skydd.

Ett färdigställandeskydd behövs dock inte, om åtgärden enligt 9 kap. 4 § plan- och bygglagen inte kräver bygglov.

 

22 § Att byggnadsarbetet inte får påbörjas förrän ett bevis om byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd har företetts för den eller de nämnder som fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet, framgår av10 kap. 23 § plan- och bygglagen (2010:900).

 


Senast uppdaterad: 2015-12-09 Ansvarig: Jessica Stridh