mullsjö logotyp

Byggbodar

Byggnader som människor kan vistas i är normalt bygglovspliktiga.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

Regeringsrätten har dock i flera domar tagit hänsyn till bland annat varaktigheten av användningen vid bedömningen av om en byggnad är bygglovspliktig. Didon med flera kommenterar detta på följande sätt:

"Tillfälliga anordningar som valstugor, lottstånd lär dock inte betraktas som byggnader." Didon 8:6 

Ett beviljat bygglov innefattar därför även uppställning av erforderliga byggbodar i direkt anslutning till det pågående bygget. Senast i samband med byggnadens/byggnadernas ianspråktagande skall byggbodarna avlägsnas.

En byggbod som ställs på allmän plats kan dock vara tillståndspliktig. Exempelvis kan tillstånd från polismyndighet, kommunens tekniska förvaltning etcetera behövas.


Senast uppdaterad: 2018-10-15 Ansvarig: Lina Helgegren