mullsjö logotyp

Bygganmälan

För ärenden som påbörjats före 2 maj 2011 gäller den gamla plan- och bygglagen. I den nya plan- och bygglagen finns inte längre begreppet bygganmälan.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

se Anmälningspliktiga arbeten

För att läsa om vad lagen säger gällande bygganmälan, klicka på fliken lagtexter nedan.

Lagtexter

 

Bestämmelser före 2 maj 2011

Under förutsättning att ärendet påbörjats före den 2 maj 2011 så kräver de flesta bygglovspliktiga åtgärder också en bygganmälan. Det finns också åtgärder som inte kräver bygglov men som kräver bygganmälan. Exempel på sådana åtgärder är ändringar av en byggnad som berör konstruktionen av de bärande delarna eller som avsevärt påverkar dess planlösning. En bygganmälan skall göras senast 3 veckor innan man tänkt börja med arbetet. En bygganmälan upphör att gälla om arbetet inte påbörjats inom två år.

 

Tillsammans med bygganmälan redovisas normalt projektets art och omfattning samt vilken kvalitetsansvarig man utsett. Tanken är att byggnadsnämnden skall få tid på sig att bestämma om ett byggsamråd krävs och vilket kontrollbehov som behövs under byggets gång.

 

PBL 9 kap

2 § Minst tre veckor innan arbetena påbörjas ska byggherren göra en anmälan till byggnadsnämnden (bygganmälan), om arbetena avser
1. uppförande eller tillbyggnad av en byggnad,
2. åtgärder som anges i 8 kap. 2 § första stycket,
3. sådana ändringar av en byggnad som berör konstruktionen av de bärande delarna eller som avsevärt påverkar dess planlösning,
4. installation eller väsentlig ändring av hissar, eldstäder, rökkanaler eller anordningar för ventilation i byggnader,
5. installation eller väsentlig ändring av anordningar för vattenförsörjning eller avlopp i byggnader eller inom tomter, eller
6. underhåll av sådan bebyggelse med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser som utfärdats med stöd av 5 kap. 7 § första stycket 4 eller 16 § 4.

 

Byggnadsarbetena får påbörjas tidigare än som anges i första stycket om byggnadsnämnden särskilt medger det.

Bygganmälan upphör att gälla om arbetena inte påbörjats inom två år från dagen för anmälan.

Rivning av byggnader eller delar av byggnader som inte är komplementbyggnader, sådana ekonomibyggnader som avses i 8 kap. 1 § andra stycket eller sådana byggnader som avses i 8 kap. 10 § ska anmälas till byggnadsnämnden (rivningsanmälan).

 

Bestämmelserna i första-tredje styckena om när anmälan ska göras, när arbetena får påbörjas och när anmälan upphör att gälla ska tillämpas också i fråga om rivning. Lag (2009:651).


Senast uppdaterad: 2018-10-15 Ansvarig: Lina Helgegren