mullsjö logotyp

Bygga nytt

En byggnad är i allmänt språkbruk en varaktig konstruktion av tak och väggar som står på marken och är så stor att människor kan uppehålla sig i den.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

För att få uppföra en ny byggnad krävs i de flesta fall bygglov. Undantagen finns under uppslagsordet Bygglovsfritt.

Se vidare under Bygglovspliktigt och Bygglovsfritt.

För att läsa om vad lagen säger gällande nybyggnation, klicka på fliken lagtexter nedan. 

Lagtexter

 

PBL 9 kap.

2 § Det krävs bygglov för
1. nybyggnad,
2. tillbyggnad, och
3. annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen innebär att
a) byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat ändamål än det som byggnaden senast har använts för eller enligt senast beviljade bygglov har anpassats till utan att den avsedda användningen kommit till stånd,
b) det i byggnaden inreds någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för handel, hantverk eller industri, eller
c) byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt.

Första stycket 3 c gäller bara om byggnaden ligger i ett område som omfattas av en detaljplan.

 

Definitioner 1 kap.

4 § byggnad: en varaktig konstruktion som består av tak eller av tak och väggar och som är varaktigt placerad på mark eller helt eller delvis under mark eller är varaktigt placerad på en viss plats i vatten samt är avsedd att vara konstruerad så att människor kan uppehålla sig i den,

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Bestämmelser före 2 maj 2011
PBL kap 8
 1 §

 Bygglov krävs för att
1. uppföra byggnader,

2 § I fråga om andra anläggningar än byggnader krävs bygglov för att
2. uppföra murar eller plank,
 
 PBL kap 3 Krav på byggnader m.m.
1 § Byggnader skall placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Byggnader skall ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande, lämplig för byggnaderna som sådana och som ger en god helhetsverkan. Lag (1998:805).
 

 


Senast uppdaterad: 2018-10-15 Ansvarig: Lina Helgegren