mullsjö logotyp

Bryggor

Bryggor är bygglovspliktiga om de ingår i en småbåtshamn. Enstaka bryggor som skall betjäna en enstaka fastighet är däremot lovfria.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

De ska dock överensstämma med bestämmelserna i en eventuell detaljplan. För att få bygga en brygga krävs dessutom dispens från strandskyddsbestämmelserna om det finns sådana där man vill bygga den. Det är antingen till kommunen eller länsstyrelsen som man ska skicka sin ansökan.

Bryggor betraktas som ett av de särskilda skäl som finns för att kunna få dispens från bestämmelserna. Enligt naturvårdsverket bör man undvika att uppföra bryggor inom ett område med stort rekreationsvärde eller om djur- och växtlivet påverkas på ett icke acceptabelt sätt.

För att läsa om vad lagen säger gällande bryggor, klicka på fliken lagtexter nedan.

Lagtexter

 

PBF 6 kap

Bygglov för andra anläggningar än byggnader

 1 § I fråga om andra anläggningar än byggnader krävs det bygglov för att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra:
1. nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor,
2. upplag och materialgårdar,
3. tunnlar och bergrum som inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana eller gruvdrift,
4. fasta cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser,
5. radio- eller telemaster eller torn,
6. vindkraftverk som
a) är högre än 20 meter över markytan,
b) placeras på ett avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets höjd över marken,
c) monteras fast på en byggnad, eller
d) har en vindturbin med en diameter som är större än tre meter,
7. murar och plank,
8. parkeringsplatser utomhus,
9. begravningsplatser, och
10. transformatorstationer.

 

Pil upp

Miljöbalken 7 kap

18 c § Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens från strandskyddet får man beakta endast om det område som upphävandet eller dispensen avser
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen,
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området, eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

 

Bestämmelser före 2 maj 2011

PBL kap 8

2 § I fråga om andra anläggningar än byggnader krävs bygglov för att 1. anordna nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor,


Senast uppdaterad: 2018-10-15 Ansvarig: Lina Helgegren