mullsjö logotyp

Avvisning

En ansökan/anmälan skall granskas mot bygglagstiftningen och de bestämmelser som gäller för den fastighet ansökan avser.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

För att byggnadsnämnden ska kunna granska ansökan och så småningom avgöra den krävs att den är fullständig. Om den inte är det ska den handläggande tjänstemannen uppmana/förelägga sökanden att avhjälpa bristen inom en viss tid. Av föreläggandet ska framgå att ansökan kan komma att avvisas eller avgöras i befintligt skickom det inte följs. Föreläggandet behöver inte delges utan kan skickas med brev.

Om ansökan ändå inte kompletteras och är så bristfällig att den inte kan prövas i sak, kan ärendet avvisas. En avgift får då tas ut enligt den fastställda plan- och bygglovstaxa.

Ett överklagande av ett beslut kan också avvisas i vissa fall. Den handläggande tjänstemannen ska kontrollera om skrivelsen med överklagandet har kommit in i rätt tid. Om den har kommit in för sent, ska den avvisas.

Undantag då avvisningen inte sker

Det finns några undantag då avvisningen ändå inte sker:
- om förseningen beror på att kommunen/nämnden har lämnat klaganden en felaktig underrättelse om hur man överklagar.
- om den inom överklagandetiden har kommit in till den myndighet som skall pröva överklagandet.

Har ett överklagande avvisats på grund av att det har kommit in för sent, får avvisningsbeslutet överklagas på samma sätt som beslutet i huvudfrågan. Har avvisningsbeslutet efter överklagande prövats av en högre instans, får den högre instansens beslut inte överklagas.

Ett ärende kan även avvisas om det innehåller något formellt fel, till exempel att den/de som överklagat inte bedöms vara berörda av åtgärden. Ärendet avvisas då av den myndighet som ska pröva överklagandet.

För att läsa om vad lagen säger gällande avvisning, klicka på fliken lagtexter nedan.

Lagtexter

Plan- och bygglag (2010:900)
9 kap. 22 §
Om ansökningen är ofullständig, får byggnadsnämnden förelägga sökanden att avhjälpa bristerna inom en viss tid. Föreläggandet ska innehålla en upplysning om att ansökan kan komma att avvisas eller att ärendet kan komma att avgöras i befintligt skick om föreläggandet inte följs.

Om föreläggandet inte följs, får byggnadsnämnden avvisa ansökan eller avgöra ärendet i befintligt skick.  
 
 
Plan- och byggförordning (2011:338)
6 kap. 10 §
Om en anmälan är ofullständig, får byggnadsnämnden förelägga sökanden att avhjälpa bristen inom en viss tid. Föreläggandet ska innehålla en upplysning om att anmälan kan komma att avvisas eller ärendet avgöras i befintligt skick om föreläggandet inte följs. Om föreläggandet inte följs, får byggnadsnämnden avvisa anmälan eller avgöra ärendet i befintligt skick.   
 

Pil upp


Förvaltningslag (1986:223)
24 §
Den myndighet som har meddelat det överklagade beslutet prövar om skrivelsen med överklagandet har kommit in i rätt tid. Har skrivelsen kommit in för sent, skall myndigheten avvisa den, om inte annat följer av andra eller tredje stycket.
Skrivelsen skall inte avvisas, om förseningen beror på att myndigheten har lämnat klaganden en felaktig underrättelse om hur man överklagar.


Skrivelsen skall inte heller avvisas, om den inom överklagandetiden har kommit in till den myndighet som skall pröva överklagandet. I ett sådant fall skall denna myndighet vidarebefordra skrivelsen till den myndighet som har meddelat beslutet och samtidigt lämna uppgift om vilken dag skrivelsen kom in till den högre instansen. 
 
25 §
Om skrivelsen inte avvisas enligt 24 §, skall den myndighet som har meddelat beslutet överlämna skrivelsen och övriga handlingar i ärendet till den myndighet som skall pröva överklagandet. 
 
28 §
Ett överklagande av en myndighets beslut förfaller, om myndigheten själv ändrar beslutet så som klaganden begär. I så fall tillämpas inte 24 och 25 §§.
Ändrar myndigheten beslutet på annat sätt än klaganden begär, skall överklagandet anses omfatta det nya beslutet, om inte avvisning skall ske enligt 24 §. 
 
30 §
Har en skrivelse med överklagande avvisats på grund av att den har kommit in för sent, får avvisningsbeslutet överklagas i samma ordning som beslutet i huvudsaken. Har avvisningsbeslutet efter överklagande prövats av en högre instans, får den högre instansens beslut i frågan inte överklagas. Lag (1986:1196). 
 

 

Till sidans topp

Bestämmelser före 2011-05-02

PBL (SFS 1987:10)

8 Kap 20 §
 
När ansökan görs, skall de ritningar, beskrivningar och uppgifter i övrigt lämnas in som behövs för prövningen.

Är ansökningshandlingarna ofullständiga, får byggnadsnämnden förelägga sökanden att avhjälpa bristerna inom en viss tid.

Följs inte föreläggandet, får ärendet avgöras i befintligt skick eller ansökningen avvisas. Följs inte ett föreläggande enligt 11 § andra stycket, får ärendet avgöras i befintligt skick.

Förelägganden som avses i andra och tredje styckena skall innehålla en upplysning om verkan av att föreläggandet inte följs

 


Senast uppdaterad: 2018-10-15 Ansvarig: Lina Helgegren