mullsjö logotyp

Avvikelse från detaljplan

Bestämmelserna i detaljplaner om husstorlek, byggnadshöjd, avstånd från gränser med mera är avgörande för bygglovsgivningen.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

Om en lovansökan inte stämmer med den fastställda detaljplanen kan byggnadsnämnden medge mindre avvikelser från detaljplanen. Det kan handla om byggnadsytan, byggnadshöjden, läget eller avståndet till fastighetsgräns. Vad som är en mindre avvikelse avgörs från fall till fall och påverkas av de lokala omständigheterna. En avvikelse får endast ha en lokal påverkan och skall vara förenlig med detaljplanens syfte, till exempel får inte bostäder förvandlas till kontor om planen anger enbart bostäder.


Större avvikelser får inte medges, utan de kräver i så fall en planändring, om den sökandes önskemål skall tillmötesgås. Vissa bygglovsfria åtgärder, till exempel friggebod, skärmtak och plank vid uteplats kan utföras på prickmark (mark som inte får bebyggas), det är ingen avvikelse. En granne ska alltid få möjlighet att yttra sig över ansökan om ansökan innebär en avvikelse från bestämmelserna.

För att läsa om vad lagen säger gällande avvikelse från detaljplan, klicka på fliken lagtexter nedan.

Lagtexter

 

10 kap
 
2 § Om annat inte särskilt anges i denna lag eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen, ska en åtgärd som avser ett byggnadsverk, en tomt eller en allmän plats genomföras så att åtgärden inte strider mot
1. det lov som har getts för åtgärden, eller
2. om åtgärden inte kräver lov, den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området.
 
Åtgärder som avses i 9 kap. 4 och 5 §§ får, trots första stycket 2, strida mot en detaljplan eller områdesbestämmelser.
 

Pil upp


9 kap
30 § Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om


1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser
a) överensstämmer med detaljplanen, eller
b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § första stycket andra meningen fastighetsbildningslagen (1970:988),
2. åtgärden inte strider mot detaljplanen,
3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa, och
4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje stycket, 8 och 9 §§ och 8 kap. 1- 3, 6, 7, 9-13, 17 och 18 §.Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 § första stycket 3 b eller c, ska bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte uppfyller kraven i första stycket 1. Lag (2011:335).
 
31 b § Trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2 får bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte.
 
Om avvikande åtgärder tidigare har godtagits enligt första stycket eller 30 § första stycket 1 b, ska en samlad bedömning göras av den avvikande åtgärd som söks och de som tidigare har godtagits. Lag (2011:335).
 
Övergångsbestämmelser PBL
13. I ett beslut om bygglov får byggnadsnämnden förklara att en sådan avvikelse från en stadsplan, byggnadsplan, avstyckningsplan eller tomtindelning som avses i 17 kap. 18 a § i den upphävda plan- och bygglagen ska anses vara en sådan avvikelse som avses i 9 kap. 30 § första stycket 1 b i den nya lagen. Lag (2011:335).


Senast uppdaterad: 2018-10-15 Ansvarig: Lina Helgegren