mullsjö logotyp

Avslag

En ansökan skall granskas mot bygglagstiftningen och de bestämmelser som gäller för den fastighet ansökan avser.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

Om den handläggande tjänstemannen bedömer att ansökan strider mot bestämmelserna eller någon annan lagparagraf kan ansökan avstyrkas.

En tjänsteman har oftast ingen befogenhet att avslå den utan måste i så fall ta upp den i byggnadsnämnden för avgörande. Men dessförinnan underrättas den sökande om att ansökan är avstyrkt och den sökande får en möjlighet att dra tillbaka ansökan, ändra den eller lämna in ett yttrande inför nämndens behandling. Enligt förvaltningslagen skall en myndighet ange skälen till sitt beslut och ett avslag skall ha stöd i Plan- och bygglagen.

Överklagan

Om sökanden anser att beslutet är felaktigt (inte har stöd i bygglagstiftningen) kan han överklaga det. Det skall ske skriftligt och man skall ange vilket beslut det gäller och vilken ändring man begär. Överklagandet skall skickas till byggnadsnämnden och skall ha kommit dit senast tre veckor efter det att man fått del av beslutet. Om överklagandet kommit in i rätt tid skall byggnadsnämnden skicka det och de handlingar som ligger till grund för beslutet till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen granskar då först om beslutet gått formellt riktigt till och i andra hand granskar man sakfrågan.

Se mer under Överklagande.


Senast uppdaterad: 2018-10-15 Ansvarig: Lina Helgegren