mullsjö logotyp

Eldningsförbud i skog och mark

Generellt eldningsförbud råder från och med tisdagen 22 maj i Jönköpings län.Nyhetsbild

På grund av den torra väderleken är nu brandrisken mycket hög i Jönköpings län och Ydre kommun. Prognosen från SMHI tyder på att det fortsatt kommer vara torrt i skog och mark i minst en vecka framöver.

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att göra upp alla former av öppen eld utomhus tills dess att förbudet är upphävt. 

Mer information 

Avslag

En ansökan skall granskas mot bygglagstiftningen och de bestämmelser som gäller för den fastighet ansökan avser.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

Om den handläggande tjänstemannen bedömer att ansökan strider mot bestämmelserna eller någon annan lagparagraf kan ansökan avstyrkas.

En tjänsteman har oftast ingen befogenhet att avslå den utan måste i så fall ta upp den i byggnadsnämnden för avgörande. Men dessförinnan underrättas den sökande om att ansökan är avstyrkt och den sökande får en möjlighet att dra tillbaka ansökan, ändra den eller lämna in ett yttrande inför nämndens behandling. Enligt förvaltningslagen skall en myndighet ange skälen till sitt beslut och ett avslag skall ha stöd i Plan- och bygglagen.

Överklagan

Om sökanden anser att beslutet är felaktigt (inte har stöd i bygglagstiftningen) kan han överklaga det. Det skall ske skriftligt och man skall ange vilket beslut det gäller och vilken ändring man begär. Överklagandet skall skickas till byggnadsnämnden och skall ha kommit dit senast tre veckor efter det att man fått del av beslutet. Om överklagandet kommit in i rätt tid skall byggnadsnämnden skicka det och de handlingar som ligger till grund för beslutet till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen granskar då först om beslutet gått formellt riktigt till och i andra hand granskar man sakfrågan.

Se mer under Överklagande.


Senast uppdaterad: 2015-12-09 Ansvarig: Jessica Stridh