mullsjö logotyp

Avgifter för handläggning

Byggnadsnämnden får ta ut avgifter för sitt arbete.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

Detta gäller bland annat handläggning av ansökningar om lov och förhandsbesked samt för beslut om villkorsbesked, startbesked, slutbesked och ingripandebesked. Vidare får man ta betalt för samråd och arbetsplatsbesök.

Vid ansökningar inom detaljplanerat område får man dessutom ta ut en planavgift.

Avgifterna får dock inte vara högre än kommunens genomsnittliga kostnad för åtgärderna. Det är kommunfullmäktige som beslutar om en taxa för plan- och bygglovärenden och byggnadsnämnden fastställer årligen taxans grundbelopp.

För att läsa om vad lagen säger gällande avgifter, klicka på fliken lagtexter nedan.

Lagtexter

12 kap.

11 §

En avgift enligt 8 eller 9 § ska betalas av den som är sökande eller har gjort anmälan i det ärende som beskedet, beslutet eller handläggningen avser. Avgiften får tas ut i förskott.

 


Senast uppdaterad: 2018-10-15 Ansvarig: Lina Helgegren