mullsjö logotyp

Arbetsplatsbesök

För ärenden som påbörjas från och med 2 maj 2011 gäller att byggnadsnämnden, minst en gång under arbetets gång, ska besöka byggarbetsplatsen om startbeskedet har föregåtts av ett tekniskt samråd och ett arbetsplatsbesök inte kan anses vara obehövligt.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

Byggherren kan också vid det tekniska samrådet ha kommit överens med nämnden om ett sådant besök. Vid stora eller komplicerade byggprojekt ska arbetsplatsbesök alltid ske.

Byggnadsnämndens handläggare ska kontrollera att kontrollplanen och bygglovet följs, att den kontrollansvarige är närvarande i föreskriven utsträckning och att inget uppenbart strider mot byggreglerna.

Byggnadsnämnden ska föra protokoll över arbetsplatsbesöket som sedan ska skickas till byggherren och den kontrollansvarige.

För att läsa om vad lagen säger gällande arbetsplatsbesök, klicka på fliken lagtexter nedan.

Lagtexter

PBL 10 kap Arbetsplatsbesök

27 § Efter ett startbesked enligt 23 § ska byggnadsnämnden minst en gång under arbetets gång besöka den plats där åtgärderna genomförs, om
1. startbeskedet har föregåtts av ett tekniskt samråd, och
2. ett arbetsplatsbesök inte kan anses obehövligt. Ett arbetsplatsbesök ska alltid göras, om startbeskedet avser ett stort eller komplicerat byggprojekt eller om byggnadsnämnden och byggherren vid det tekniska samrådet har kommit överens om ett arbetsplatsbesök.

 

28 § Byggnadsnämnden ska föra protokoll över arbetsplatsbesöket. Protokollet ska skickas till byggherren och den kontrollansvarige.

 


Senast uppdaterad: 2018-10-15 Ansvarig: Lina Helgegren