mullsjö logotyp

Ansökan om bygglov

Det är hos byggnadsnämnden i kommunen som man ansöker om bygglov, rivningslov, marklov och förhandsbesked, gör en anmälan samt ansöker om dispens från strandskyddsbestämmelser.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

Ansökan ska vara skriftlig och innehålla de uppgifter, ritningar och andra handlingar som behövs för att ansökan ska kunna handläggas och beslut fattas.

För att underlätta handläggningen av ett ärende och att ansökan ska få en säker prövning är det viktigt att handlingarna är korrekta och tydliga. Detta är särskilt viktigt i de fall då grannar eller andra sakägare får ta del av och lämna synpunkter på ansökan.

En ansökan om lov ska innehålla uppgifter om fastighetsbeteckningen, byggherrens namn och adress och den tidpunkt då åtgärden är avsedd att påbörjas. Om det behövs en kontrollansvarig ska den föreslagna kontrollansvariges personnummer, namn och adress anges.

För att läsa om vad lagen säger gällande ansökningar, klicka på fliken lagtexter nedan.

Lagtexter

PBF kap 6

 8 § En ansökan om lov eller en anmälan ska, utöver det som sägs i 9 kap. 21 § plan- och bygglagen (2010:900), innehålla uppgifter om


1. fastighetens beteckning,
2. byggherrens person- eller organisationsnummer, namn och adress,
3. den tidpunkt då byggnads-, rivnings- eller markarbetena är avsedda att påbörjas, och
4. den föreslagna kontrollansvariges person- eller organisationsnummer, namn och adress, om det behövs en kontrollansvarig.

 

PBL kap 9

 21 § En ansökan om lov eller förhandsbesked ska vara skriftlig och innehålla de ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som behövs för prövningen.


En ansökan om lov ska dessutom innehålla
1. byggherrens förslag om vem eller vilka som ska vara kontrollansvariga enligt det som följer av 10 kap. 9 och 10 §§, och
2. de handlingar som krävs för beslut om startbesked enligt 10 kap., om ansökningen avser tillbyggnad eller annan ändring av ett en- eller tvåbostadshus.

 


Senast uppdaterad: 2018-10-15 Ansvarig: Lina Helgegren