mullsjö logotyp

Altaner

Man behöver inte söka bygglov för altaner som ligger direkt på marken. En altan blir bygglovspliktig om den kan betraktas som en volymökning.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

För närvarande är altaner lovfria upp till en höjd av 1,2 meter enligt tillgänglig rättspraxis. Observera dock att byggherren ansvarar för att altanen inte kommer att innebära en "betydande olägenhet" för någon granne, till exempel genom att insynen blir besvärande.

För inglasning av altaner krävs bygglov, se Uterum

Domslut:
1,2 meter hög altan krävde inte bygglov

"I mål om föreläggande om rivning samt byggnadsavgift enligt PBL har Regeringsrätten funnit att altan, som inte försetts med vare sig tak eller väggar av något slag, inte medfört att byggnadsvolymen utökats. Altanen har med hänsyn härtill inte ansetts som tillbyggnad i den mening som avses i 8 kap. 1 § PBL. Inte heller i övrigt har uppförandet av altanen, oaktat vad byggnadsnämnden framhållit bland annat om storleken i förhållande till den ursprungliga byggnaden och om höjden över den kringliggande marken, ansetts kunna hänföras till bygglovskrävande åtgärd enligt 8 kap. 1 och 2 §§ PBL."

Regeringsrätten - RÅ 1995 ref 42

1,4 meter hög altan kräver bygglov

"Regeringsrätten konstaterar att altanen visuellt ger intryck av att vara en tillbyggnad åtminstone i den utformning den har getts åt nordväst. För att altanen ska betraktas som tillbyggnad krävs dock att den innebär en volymökning. Med hänsyn till att altanen är belägen cirka 1,8 meter ovanför ursprunglig marknivå och då utrymmet under altanen har klätts in med brädor finner Regeringsrätten att ett slutet utrymme har skapats under altangolvet. Det förhållandet att marknivån i utrymmet under altanen har fyllts upp med jordmassor föranleder ingen annan bedömning. Det är alltså fråga om en tillbyggnad enligt 8 kap. 1 § första stycket 2 PBL. Redan på den grunden är altankonstruktionen bygglovspliktig. Byggnadsnämnden har haft fog för sitt föreläggande att ägaren ska undanröja den olovligt uppförda altandelen."

Regeringsrätten - RegR 2008-05-06 609-08


Senast uppdaterad: 2018-10-15 Ansvarig: Lina Helgegren