mullsjö logotyp

Anmälningspliktiga arbeten

Det finns åtgärder som inte kräver bygglov men som istället kräver en anmälan.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

Exempel på sådana åtgärder är rivning, väsentligt ändrad planlösning, ändring i den bärande konstruktionen eller installation eller väsentlig ändring av anordningar för exempelvis ventilation. Vilka övriga åtgärder som är anmälanspliktiga framgår av 6 kap 5 § Plan- och byggförordningen (se nedan).

Anmälanspliktiga arbeten kräver ett tekniskt samråd om det inte är uppenbart obehövligt. Även om byggnadsnämnden inte anser att det behövs kan byggherren alltid begära ett sådant möte. Vid enklare åtgärder krävs normalt inget tekniskt samråd eller att en kontrollansvarig utses.

För ärenden som påbörjas från och med 2 maj 2011 och som kräver en anmälan, får arbetena inte påbörjas förrän man fått ett startbesked från byggnadsnämnden och det krävs normalt ett slutbesked för att få börja använda hela eller de delar av byggnaden som omfattats av ett startbesked.

För att läsa om vad lagen säger gällande anmälningspliktiga arbeten, klicka på fliken lagtexter nedan.

Lagtexter:

Kap 6

Anmälningsplikt
5 § För åtgärder som inte kräver lov krävs det en anmälan vid
1. rivning av en byggnad eller en del av en byggnad,
2. nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § plan- och bygglagen (2010:900) har undantagits från krav på bygglov,
3. en ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt,
4. en installation eller väsentlig ändring av en hiss, eldstad, rökkanal eller anordning för ventilation i byggnader,
5. en installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt,
6. en sådan ändring av en byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden,
7. underhåll av ett sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § första stycket 5 c plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter, eller
8. nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk.

Om det vid sådana byggnadsåtgärder som avses i första stycket kan antas uppkomma rivningsmaterial som innehåller sådant farligt avfall som avses i plan- och bygglagen eller miljöbalken, ska detta framgå av anmälan. Förordning (2013:308)

 

Pil upp

6 § Kravet på anmälan enligt 5 § gäller inte
1. rivning av en byggnad eller en del av en byggnad som är

a) en komplementbyggnad,
b) ett sådant skärmtak eller en sådan tillbyggnad som avses i 9 kap. 4 eller 6 § plan- och bygglagen (2010:900), eller
c) en ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring,

2. annan åtgärd än rivning som rör en ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring inom ett område som inte omfattas av en detaljplan,
3. sådan åtgärd som avses i 5 § första stycket 3, 4, 5 eller 6 i fråga om en byggnad eller tomt som tillhör staten eller ett landsting, och
4. åtgärd som rör en sådan byggnad eller annan anläggning som är avsedd för totalförsvaret och som är av hemlig natur. Förordning (2013:308).

 

Plan- och bygglagen 9 kap.

16 § Även om en åtgärd inte kräver bygglov, rivningslov eller marklov, får åtgärden inte påbörjas i strid med föreskrifter om skyldighet att anmäla åtgärden som har meddelats med stöd av 16 kap. 8 §.

 

Pil upp

Bestämmelser före 2 maj 2011 PBL 9 kap

2 § Minst tre veckor innan arbetena påbörjas ska byggherren göra en anmälan till byggnadsnämnden (bygganmälan), om arbetena avser

1. uppförande eller tillbyggnad av en byggnad,
2. åtgärder som anges i 8 kap. 2 § första stycket,
3. sådana ändringar av en byggnad som berör konstruktionen av de bärande delarna eller som avsevärt påverkar dess planlösning,
4. installation eller väsentlig ändring av hissar, eldstäder, rökkanaler eller anordningar för ventilation i byggnader,
5. installation eller väsentlig ändring av anordningar för vattenförsörjning eller avlopp i byggnader eller inom tomter, eller
6. underhåll av sådan bebyggelse med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser som utfärdats med stöd av 5 kap. 7 § första stycket 4 eller 16 § 4.

 

Byggnadsarbetena får påbörjas tidigare än som anges i första stycket om byggnadsnämnden särskilt medger det.

Bygganmälan upphör att gälla om arbetena inte påbörjats inom två år från dagen för anmälan.


Senast uppdaterad: 2018-10-15 Ansvarig: Lina Helgegren