mullsjö logotyp

Allmänna handlingar

Alla handlingar som kommer in till eller skickas ut från en myndighet, till exempel brev, beslut och utredningar skall dokumenteras av myndigheten.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

Dessa är sedan i princip allmänna och normalt offentliga, undantagna är handlingar som är sekretessbelagda. En handling kan innehålla information av något slag: en text, en bild, eller information lagrad på annat sätt, till exempel i en dator. Minnesanteckningar, arbetsmaterial och utkast till beslut betraktas dock normalt inte som allmänna handlingar.

Alla har i princip rätt att ta del av alla offentliga handlingar och att få kopior, i vissa fall mot avgift enligt fastställd taxa. Man kan vara anonym om man vill det. Om man vill veta vilka handlingar som finns hos en myndighet eller ta del av dem ska man kontakta myndigheten.

För att läsa om vad lagen säger gällande allmänna handlingar, klicka på fliken lagtexter nedan.

Lagtexter

 

 

Tryckfrihetsförordningen (TF)

 

Kap 2

 1 § Till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning skall varje svensk medborgare ha rätt att taga del av allmänna handlingar.

 

 12 § Allmän handling som får lämnas ut skall på begäran genast eller så snart det är möjligt på stället utan avgift tillhandahållas den, som önskar taga del därav, så att handlingen kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas. Handling får även skrivas av, avbildas eller tagas i anspråk för ljudöverföring.

 

Kan handling ej tillhandahållas utan att sådan del därav som icke får lämnas ut röjes, skall den i övriga delar göras tillgänglig för sökanden i avskrift eller kopia. Myndighet är icke skyldig att tillhandahålla handling på stället, om betydande hinder möter. I fråga om upptagning som avses i 3 § första stycket föreligger ej heller sådan skyldighet, om sökanden utan beaktansvärd olägenhet kan taga del av upptagningen hos närbelägen myndighet. Lag (1976:954)

 


Senast uppdaterad: 2018-10-15 Ansvarig: Lina Helgegren