mullsjö logotyp

Avloppsanläggning

Om inte kommunalt VA eller en gemensamhetsanläggning finns i närheten kan vatten- och avloppsfrågan lösas med en egen anläggning.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

I så fall krävs tillstånd från miljönämnden. Tillståndet är till för att undvika att anläggningen påverkar omgivande grund- och ytvatten.

Om du planerar att göra ett enskilt avlopp finns det ett flertal alternativa lösningar och valet av avloppslösning bör alltid utgå från de lokala förhållandena. Vad som är lämpligt i just ditt fall beror på var fastigheten är belägen, markbeskaffenhet och lutningsförhållanden med mera. Utöver behovet att rena utsläpp och säkra smittskyddet finns det en potential till att återanvända växtnäringsämnen i avloppsvattnet.


Senast uppdaterad: 2018-10-15 Ansvarig: Lina Helgegren