mullsjö logotyp

Ändra byggnaders yttre utseende

Inom ett område med detaljplan krävs bygglov för att måla om, byta fasadbeklädnad, byta material på taket eller annan ändring som innebär att byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

Undantagna är en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader om åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Utanför detaljplanerat område är ovanstående åtgärder lovfria.

För att läsa om vad lagen säger gällande ändring av byggnaders yttre utseende, klicka på fliken lagtexter nedan. 

Lagtexter

9 kap. 2 §

Det krävs bygglov för: nybyggnad, tillbyggnad, och annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen innebär att byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat ändamål än det som byggnaden senast har använts för eller enligt senast beviljade bygglov har anpassats till utan att den avsedda användningen kommit till stånd,
det i byggnaden inreds någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för handel, hantverk eller industri, eller
byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt.

 

Första stycket 3 c gäller bara om byggnaden ligger i ett område som omfattas av en detaljplan.
  
9 kap. 5 § 

För en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader inom ett område med detaljplan krävs det, trots 2 §, inte bygglov för att färga om, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial, om åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.

 


Senast uppdaterad: 2018-10-15 Ansvarig: Lina Helgegren