mullsjö logotyp

Ändra en byggnads användning

Att använda en byggnad för ett väsentligt annat ändamål kräver alltid bygglov, även om förändringen inte medför några byggnadstekniska åtgärder.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

Förändringen måste emellertid vara just väsentlig till exempel från garage till lager, från bostad till kontor, från fabrik till butik, från ladugård till verkstad.

Bygglov krävs även om det bara är en del av byggnaden som får ändrad användning.

Från 1 januari 2013 gäller BBR, Boverkets Byggregler, vid ändring av byggnader vid arbeten som:

  • kräver bygglov och ansökan om bygglov kom in till kommunen den 1 januari 2013 eller senare
  • inte kräver bygglov, men kräver anmälan och anmälan kom in till kommunen den 1 januari 2013 eller senare
  • varken kräver bygglov eller anmälan och arbetena påbörjas den 1 januari 2013 eller senare

Normalt är det endast den ändrade delen som omfattas av kraven vid ändring. Om hela byggnaden, eller en betydande och avgränsbar del av byggnaden påtagligt förnyas (ombyggnad) så kan krav ställas på hela den del av byggnaden som förnyas.

För att läsa om vad lagen säger gällande ändring av en byggnads användning, klicka på fliken lagtexter nedan. 

Lagtexter

PBL 9 kap.

2 § Det krävs bygglov för
1. nybyggnad,
2. tillbyggnad, och
3. annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen innebär att

a. byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat ändamål än det som byggnaden senast har använts för eller enligt senast beviljade bygglov har anpassats till utan att den avsedda användningen kommit till stånd,

b. det i byggnaden inreds någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för handel, hantverk eller industri, eller

c. byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt.

 

Första stycket 3 c gäller bara om byggnaden ligger i ett område som omfattas av en detaljplan.

 


Senast uppdaterad: 2018-10-15 Ansvarig: Lina Helgegren