mullsjö logotyp

Miljöprogrammet

Vill du veta mer om miljöarbetet i Mullsjö kommun? För att nå Sveriges miljömål har Mullsjö och Habo kommuner ett miljöstrategiskt samarbete sedan många år tillbaka genom det kommungemensamma miljöprogrammet. 

Mullsjö och Habo kommuner arbetar för att miljöfrågorna ska vara en naturlig del i alla kommunala verksamheter och bolag för att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling. Styrande för detta arbete är främst det kommungemensamma miljöprogrammet som knyter an till Sveriges nationella miljökvalitetsmål som antogs av riksdagen 1999.

Miljöprogrammet 2014-2019

Ett gemensamt miljöprogram finns för Mullsjö och Habo kommuner. Programmet antogs av kommunfullmäktige år 2014 och reviderades år 2018. Miljöprogrammet involverar alla, både kommunen och kommunens invånare. Miljöprogrammet har sin utgångspunkt i de nationella och regionala miljömålen och har brutits ner till lokala miljömål. Miljöprogrammet är uppbyggt av fyra miljöområden, åtta övergripande mål, arton delmål och en handlingsplan med 52 åtgärder.

De fyra miljöområdena 

 • Energi och klimat 
 • Miljömedvetenhet
 • Rent vatten
 • Natur och djur

Syftet med miljöprogrammet är att bidra till en hållbar utveckling

Miljöprogrammet ska säkerställa att Mullsjö och Habo kommuner har ett fungerande miljö- och energiarbete som bidrar till en hållbar utveckling ur främst det ekologiska perspektivet. Varje nämnd och förvaltning har ansvar för att se till att arbetet med miljöprogrammet är en naturlig del i verksamheten. Det är viktigt att medborgare får en god insikt i miljöfrågor och det ska vara enkelt att göra hållbara val. 

Nytt miljöprogram
Just nu arbetar Habo och Mullsjö kommuner med att ta fram ett nytt gemensamt miljöprogram som ska gälla för 2020-2030. Det nya programmet ska aktualisera, utveckla och effektivisera det strategiska miljöarbetet.  

Styrgrupp för det miljöstrategiska arbetet 

Kommunstyrelsen i Mullsjö och Habo kommuner har utsett politiker som har tillsammans med miljöstrategen ett ansvar för miljöarbetet. Den gemensamma styrgruppen ska driva på och bidra till samverkan mellan kommunerna. Miljöstrategen har det största ansvaret för att inspirera, samordna och redovisa resultat. Styrgruppen tar beslut om hur sökta medel från miljömålspotten ska fördelas. 

Pil upp

 

Styrgruppen består av

 • Ellen Lindberg, miljöstrateg
 • Agneta Martinsson, miljöchef
 • Bertil Engström (MP), ordförande miljönämnden

Habo kommun

 • Gunnar Pettersson (S), kommunalråd, ordförande kommunstyrelsen
 • Thomas Werthén (M), 1:e vice ordf. kommunstyrelsen
 • Hans Jarstig (KD), 2:e vice ordf. kommunstyrelsen 
 • Jan Sundman, kommunchef

Mullsjö kommun

 • Linda Danielsson (S), kommunalråd, ordf. kommunstyrelsen
 • Henrik Jansson (M), vice ordf. kommunstyrelsen
 • Eva Götbrink (MP), vice ordf. tekniska utskottet
 • Lennie Johansson, kommundirektör

 

Framsidan på miljöprogrammet för Habo och Mullsjö kommuner


Senast uppdaterad: 2018-06-13 Ansvarig: Ellen Lindberg