mullsjö logotyp

Klimat, miljö och hållbarhet

Mullsjö kommun jobbar på flera sätt för att bidra till en hållbar utveckling. Hållbar utveckling handlar om social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Miljöarbetet ska genomsyra hela den kommunala verksamheten och kommuninvånare ska på ett lättillgängligt sätt kunna göra hållbara val. Vi ska värna om vår livsmiljö, biologisk mångfald och ha en hög miljömedvetenhet. 

”Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.” Brundtland-kommissionen från 1987.

Alla kommuners verksamheter, nämnder och bolag jobbar med miljö

Som grund för miljöarbetet finns ett gemensamt miljöprogram för Habo och Mullsjö kommuner. I handlingsplanen finns åtgärder som berör alla i kommunen. Parallellt med detta jobbar kommunen också med regionala miljömål. Vårt mål är att du ska ha förtroende för vårt miljöarbete! 

Vi arbetar aktivt för att du har ska ha nära till friluftsliv

Visste du att vi har sammanlagt 353 km sträcka vandringsleder och fyra lokala cykelleder? Mer information om friluftslivet i Mullsjö kommun finns på webbplatsen för turistinformation.

Fossilfria resor och laddstolpar

Vi vill ha fossilfria och smarta transporter i Mullsjö kommun. Vi är med i projektet Green Charge Sydost för att bidra till en hållbar introduktion av elfordon och laddinfrastruktur. I centrala Mullsjö finns två laddstolpar, totalt fyra laddplatser. De finns på parkeringen längs med Järnvägsgatan, precis nedanför gamla Posten.

Andra åtgärder för att minska koldioxidutsläppen är att vi sedan länge har en gemensam bilpool och har en riktlinje om att köpa in nya bilar som i första hand är el eller laddhybrider. Kommunen har även köpt in elcyklar som ska rulla på våra vägar istället för bilar. Alla verksamheter och bolag har ett eget ansvar för att underlätta att välja cykel framför bilen.

Green Charge Sydosts logga

Green Charge Sydosts logga

Pil upp

 

Förnybar energi 

År 2050 ska Jönköpings län vara ett plusenergilän, som innebär att behovet av energi har minskat och att den förnybara energin har ökat så mycket att det blir ett överskott. För att nå dit har kommunen flera åtgärder i miljöprogrammet och kommunen har representanter i Klimatrådet

Visste du att kommunen har elabonnemang om köp av 100 % förnybar el? Kommunen planerar även för att sätta upp de första solcellerna på en offentlig byggnad och därmed producera egen grön el. Kommunen jobbar aktivt för att effektivisera energianvändningen. Ett gott exempel är åtgärder som gjort på gatubelysningen, här har kommunen sedan år 2001 minskat elförbrukningen med 40 %. 

Jönköpings län plusenergi-logga

Logga för Jönköpings plusenergilän


Senast uppdaterad: 2017-03-17 Ansvarig: Ellen Lindberg