mullsjö logotyp

Bredbandsstrategi

Den övergripande målsättningen är att bredband skall underlätta tillvaron för invånare och näringsliv, stimulera tillväxten och bidra till en långsiktigt hållbar utveckling och en levande landsbygd. 

Förslag till Bredbandsmål för Mullsjö kommun

• 90% av alla hushåll och arbetsplatser i Mullsjö kommun skall ha tillgång till bredband med minst 100 Mbit/s till år 2020
• All offentlig verksamhet, skall år 2018, ha tillgång till 100 Mbit/s
• Alla kommundelar skall ha tillgång till öppna och operatörsneutrala nät.

Ambitionen är att alla ska ha möjlighet att ansluta sig till bredband om minst 100 Mbit/s. I Mullsjö kommun där kommunikation är en så stor del av det som skapar tillväxt och goda förutsättningar för kommunen, så är det av stor vikt att alla också ges möjlighet till god elektronisk kommunikation.

Den offentliga verksamheten i kommunen – förvaltningen och kommunala bolag - har ett stort ansvar i att skapa förutsättningar för god elektronisk kommunikation i kommunen. Genom att säkerställa tillgång till fiberbaserat bredband eller motsvarande för de offentliga verksamheterna så skapas också bättre förutsättningar för övriga fastighetsägare att få tillgång till fiber/bredband runt om i kommunen.

Mullsjö kommun ämnar att tillsammans med marknaden, ekonomiska föreningar och företag skapa förutsättningar för ett öppet optofibernät/bredbandsnät för att kunna nå upp till målet att alla hushåll och arbetsplatser skall ha tillgång till bredband med minst 100 Mbit/s år 2020.  

Operatörsneutrala nät, innebär att alla aktörer, operatörer, företag eller tjänsteleverantörer skall kunna ha tillgång till nät på likvärdiga och icke diskriminerande villkor. 

Tillämpning av bredbandsstrategin

Bredbandsstrategin beskriver de vägval som avses leda fram till att uppnåendet av intentionerna i den nationella bredbandsstrategin. Strategin ska användas i kommande prioriteringsdiskussioner och som underlag för framtagande av detaljerade handlingsplaner, vilka mer i detalj beskriver genomförandet, finansieringen och omfattningen av kommunens delaktighet i förverkligandet av planerna. Varje handlingsplan kommer därför sannolikt att kräva särskilt kommunalt beslut innan den kan sättas i verket. Bredbandsstrategin hittar du i dokumentrutan.

Mullsjö kommun satsar tillsammans med Telia

Mullsjö kommun nu tecknat ett samverkansavtal om att bygga ut öppen fiber till hushåll och företag i kommunen. Det handlar om en långsiktig satsning med hela kommunen i fokus: på fast och mobilt, från tätort till landsbygd.

Läs mer om satsningen på bredbandsutbyggnaden i Mullsjö kommun och Telias gemensamma pressmeddelande.

Läs Mullsjö kommuns bredbandsstrategi, se länk i rutan länktips.


Senast uppdaterad: 2018-10-08 Ansvarig: Dejan Nedic