mullsjö logotyp

Grönstrukturplan

Nu håller Mullsjö kommun på att ta fram en grönstrukturplan, vilket är en åtgärd i kommunens miljöprogram. 

Grönstrukturplanen ska ge ett kunskapsunderlag för att lättare kunna beakta och förbättra gröna värden i den fortsatta strategiska utvecklingen av kommunen. Planen ska bland annat bidra till att värna om vår hälsa, bevarandet av kulturmiljö och skapa viktiga sammanhängande grönstrukturer för biologisk mångfald. Att bevara och utveckla tätortsnära natur skapar också förutsättningar att klara framtida utmaningar med högre temperaturer och ökad nederbörd. 

Viktigt att vara på och utveckla det unika med Mullsjö kommun

-För Mullsjö kommun vars signum är natursköna miljöer och friluftsliv är det viktigt att belysa även tätortsnära grönområden. Dessa områden har stor betydelse för människors rekreation och upplevelsen av orten och det är därför viktigt att vi tar hänsyn till dess, säger Anna Säfström, plan- och byggchef på Mullsjö kommun.

Planen ska också innehålla förslag på hur gröna områden ska skötas och ge riktlinjer för hur grönstrukturen ska utvecklas. Det kan exempelvis vara riktlinjer för hur det sammanhängande gång- och cykelstråken ska planeras för att göra friluftslivet tillgänglig för alla. 

Bild på natursköna Mullsjö

Bild på det natursköna friluftslivet i Mullsjö


Senast uppdaterad: 2018-01-29 Ansvarig: Caroline Eliasson