mullsjö logotyp

Naturvård och parker

Gata/Parkenheten ansvarar för skötsel av grönytor, träd och lekparker på kommunens mark.

Skogsmark som ligger på kommunens mark sköts efter skogsbruksplan.

Den kommunala tätorts- och bostadsnära skogen är allmän platsmark, vilket betyder att den är till för alla. Det är inte tillåtet för den enskilde att använda skogen för eget bruk eller att göra upplag för till exempel ved, båtar eller virke med mera. Det är heller inte tillåtet att kompostera avfall och ris på kommunens grönytor. Upplag och kompostering klassas som nedskräpning.

 

Kanaler Maderna Sandhem

Kanaler Maderna Sandhem

Naturvård

Naturvård handlar om att skydda värdefulla naturområden, men också om att möta människans behov av att använda naturen och det som naturen ger. Bestämmelserna i miljöbalken syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar att förvalta den väl.

Miljöbalken ska bland annat tillämpas så att värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas och att den biologiska mångfalden bevaras. Detta är såväl ett statligt som ett kommunalt ansvar.

I Habo och Mullsjö kommuner ligger en del av naturvårdsarbetet under den gemensamma miljönämnden. Det arbete som bedrivs av miljönämnden är främst biologisk återställning i Habos Vätterbäckar och kalkning av sjöar och vattendrag


Senast uppdaterad: 2018-12-12 Ansvarig: Peter Karlsson