mullsjö logotyp

Praktiska råd kring jordvärme

Särskild hänsyn måste tas till dräneringar, kablar, vatten- och avloppsledningar vid nedläggning av kollektorslang till jordvärme.

 

 • Kollektorslangen bör läggas på cirka 1 meters djup och med cirka 1,5 meter mellan slingorna.
 • En tumregel för dimensionering är det behövs 100 meter slang per tidigare förbrukad kubikmeter olja.
 • Kollektorslangen ska placeras så långt som möjligt från fastighetsgräns.
 • Avståndet till närmsta vattentäkt ska vara minst 20 meter.
 • Se till att du får överskådliga och bra drifts- och säkerhetsinstruktioner av installatören.
 • Köldbärarvätskan ska vara så miljöanpassad som möjligt. Etanolblandning ska vara framställd av ren etanol.
 • Se till att kollektorn täthetsprovas i samband med installationen.
 • Anläggning ska utföras så att högst 5 liter köldbärarvätska kan läcka ut vid läckage.
 • Tänk på att använda ett godkänt köldmedium (t.ex. R 134a eller R 407c), ammoniak, butan eller propan.
 • Skylt som anger typ och mängd av köldmedium ska finnas på värmepumpen.
 • Var noga med att märka ut platsen för kollektorslangen med plastband eller liknande, över slangen under jord.
 • Upprätta en karta som visar var kollektorslangen ligger.

Senast uppdaterad: 2018-02-20 Ansvarig: Agneta Martinsson