mullsjö logotyp

Eldningsförbud i skog och markNyhetsbild

Generellt eldningsförbud råder. Extremt stor brandrisk i länet. 

På grund av den torra väderleken är nu brandrisken mycket hög i Jönköpings län och Ydre kommun. Prognosen från SMHI tyder på att det fortsatt kommer vara torrt i skog och mark i minst en vecka framöver.

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att göra upp alla former av öppen eld utomhus tills dess att förbudet är upphävt. 

Mer om eldningsförbudet

Praktiska råd kring bergvärme

 • Brunnsborraren ska ha tillräcklig utbildning och tillämpa kriterierna för Normbrunn –07. Anlita gärna en certifierad brunnsborrare.
 • Borrhål ska placeras så långt som möjligt från grannens fastighetsgräns, minst 10 meter och gärna längre.
 • För att erhålla full effekt ska det vara minst 20 meter mellan borrhål.
 • Borra inte närmare byggnad än 4 meter på grund av risk för skador på husgrunden
 • Avståndet till närmsta vattentäkt ska vara minst 30 meter.
 • Vid närhet till enskild avloppsanläggning ska avståndet vara minst 30-50 meter från infiltrationsbädden.
 • Borrvatten ska avslammas i container eller liknande. Avslammat vatten bör infiltreras på grönyta. Vattnet får inte släppas till kommunens dagvattennät eller till vattendrag.
 • Se till att du får överskådliga och bra drifts- och säkerhetsinstruktioner av installatören.
 • Köldbärarvätskan ska vara så miljöanpassad som möjligt. Etanolblandning ska vara framställd av ren etanol.
 • Se till att kollektorn täthetsprovas i samband med installationen.
 • Anläggning ska utföras så att högst 5 liter köldbärarvätska kan läcka ut vid läckage.
 • Tänk på att använda ett godkänt köldmedium (t.ex. R 134a eller R 407c), ammoniak, butan eller propan.
 • Skylt som anger typ och mängd av köldmedium ska finnas på värmepumpen.
 • Var noga med att märka ut platsen för kollektorn med plastband eller liknande och upprätta ordentliga ritningar.

 

Installation av bergvärmepump inom vattenskyddsområde
I de fall bergvärmepump tillåts inom skyddsområde för grundvattentäkt, gäller högre krav på försiktighetsåtgärder. Det är föreskrifterna för vattenskyddsområdet som avgör om installation av bergvärme är tillåten.


Senast uppdaterad: 2018-02-20 Ansvarig: Agneta Martinsson