mullsjö logotyp

Information om översiktsplan

Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en översiktsplan (ÖP) som omfattar hela kommunen. Ta del av Mullsjö kommuns gällande översiktsplan från 2001 i rutan länktips.

Översiktsplanens syfte är att ge vägledning och stöd i beslut om användningen av mark- och vattenområden samt hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras.Översiktsplanen är kommunens ”avsiktsförklaring för den fysiska miljön. Den innehåller kommunens visioner och är ett strategiskt dokument för den framtida utvecklingen. Planen ska också redovisa hur kommunen avser att tillgodose riksintressen och miljökvalitetsnormer.

Vägledande dokument

Översiktsplanen är vägledande, såväl när kommunen upprättar detaljplaner och områdesbestämmelser som när man prövar bygglov enligt plan- och bygglagen.Översiktsplanen kan även vara styrande när kommunen eller andra myndigheter fattar beslut som rör mark- och vattenanvändningen i kommunen. Planen är inte juridiskt bindande och kan inte överklagas.

En ny översiktsplan har tagits fram

Det är Kommunfullmäktige som ansvarar för översiktsplaneringen. Den nya översiktsplanen antogs i Kommunfullmäktige den 28 november 2017. Framtagandet av kommunens översiktsplan har skett inom ramen för en politisk beredning, bestående av representanter från de politiska partier som finns representerade i Kommunfullmäktige i Mullsjö. I rutan länktips kan du få mer information kring processen att ta fram en ny översiktsplan. 


Senast uppdaterad: 2018-01-26 Ansvarig: Madeleine Turén