mullsjö logotyp

Planprocessen

Samråd

När en plan upprättas ska samråd genomföras med länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten och andra kommuner som berörs av förslaget. Kommunen ska också bereda sakägare och andra som berörs eller har ett väsentligt intresse av planförslaget tillfälle till samråd. Det kan vara bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende, andra enskilda, myndigheter och sammanslutningar. 

Granskning

Förslag till detaljplan ska, före antagandet av planen, ställas ut för allmän granskning under minst tre veckor. De som senast under granskningen framfört skriftliga synpunkter på planförslaget har rätt att överklaga kommunens antagandebeslut.

Länsstyrelsen ska pröva och upphäva beslutet att anta planen om det kan befaras att riksintressen, mellankommunala intressen, en miljökvalitetsnorm eller krav på hälsa och säkerhet eller risken för olyckor, översvämning och erosion inte har tillgodosetts i planen.

Om ingen överklagar detaljplanen vinner den laga kraft. 


Senast uppdaterad: 2019-03-27 Ansvarig: Lina Helgegren