mullsjö logotyp

Granskning, detaljplan för Torestorp 1:300 m.fl. i Mullsjö

Ett förslag till ny detaljplan för Torestorp 1:300 m.fl. har förberetts för granskning. Fram till den 5 oktober ges nu möjlighet att lämna synpunkter.

Bild över planområdet

Förslaget syftar till att möjliggöra uppförandet av bostäder samt förskola. Planområdet omfattar ett obebyggt kvarter söder om Stjärnvägen med angöring från Jupitergatan i Ruders hagar. Planförslaget är förenligt med översiktsplanens intentioner och handläggs enligt reglerna för standardförfarande PBL 2010:900.

Grankningsstiden är 4 september – 5 oktober 2017.

Under granskningstiden finns planhandlingar tillgängliga i kommunhuset på kommunens Infocenter, Järnvägsgatan 27 i Mullsjö under Infocenters öppettider.

Att lämna synpunkter

Har du synpunkter på förslaget ska du skicka dessa skriftligen senast den 5 oktober, till: Mullsjö kommun, Byggnadsnämnden, Box 800, 565 18 Mullsjö eller med e-post planobygg@mullsjo.se.

Frågor besvaras av Madeleine Turén, planarkitekt telefon 0392-141 43.

2017-01-30 Innehåll: Madeleine Turén   Publiceringsansvarig: Madeleine Turén