mullsjö logotyp

Förslag till detaljplan för Sandhem 3:1 med flera i Sandhems tätort, Mullsjö kommun

I Sandhem kommer en planskild korsning i form av en gångbro som kompletteras med trappor och hiss att utföras av Trafikverket. 
Därav har ett förslag till ny detaljplan för Sandhem 3:1 med flera, ställts ut för granskning. 

Förslaget syftar till att möjliggöra för en planskild korsning i form av en gångbro som kompletteras trappor och hiss. Vidare syftar planen till att planlägga för allmän platsmark där infrastruktur har byggts.


Planområdet omfattat en yta om cirka 14 hektar. Planområdet ligger i norra delen av Sandhem, vid Sandhem station. Stationsvägen löper genom planområdet i sydvästlig till nordostlig riktning. I Sandhem stängs plankorsningen inne på stationsområdet, Stationsvägen. Denna plankorsning fungerar i dag som passage mellan perrongerna samt som enda väg in till ett begränsat område med ett fåtal boende och en industri. Den ersättningslösning som föreslås är en ersättningsväg för fordonstrafik som leder ut till Grimstorpsvägen och befintlig plankorsning där. Förutom detta föreslås en gångbro mellan perrongerna. Här kompletteras trappor med hissar.

Planförslaget är förenligt med översiktsplanens intentioner och handläggs enligt reglerna för standardförfarande PBL 2010:900. 


Granskningstiden är 24 december 2018 -  21 januari 2019.


Under granskningstiden finns samtliga planhandlingar tillgängliga i kommunhuset på kommunens Infocenter, Järnvägsgatan 27 i Mullsjö under Infocenters öppettider och i foajén till Träffpunktens lokaler, Stråkenvägen 7, Sandhem.
Har du synpunkter på förslaget ska du skicka dessa skriftligen senast den 21 januari 2019, till: Mullsjö kommun, Byggnadsnämnden, Box 800, 565 18 Mullsjö eller med e-post planobygg@mullsjo.se.
 
Frågor besvaras av plan- och byggchef Lina Helgegren, telefon 0392-141 67.


Senast uppdaterad: 2019-03-27 Ansvarig: Lina Helgegren